Ysfafell Fyw – CHWECHED SUL ADFERIAD CYMRU

Bydd dydd Sul 29ain o Hydref, 2017, yn garreg filltir arall yn hanes y frwydr yn erbyn dibyniaeth ar alcohol, cyffuriau ac ymddygiadau niweidiol eraill, yng Nghymru.

Unwaith eto eleni, nodwyd Sul fel Sul Adferiad i annog eglwysi nid yn unig i ystyried sefyllfa’r rhai sy’n dioddef o ddibyniaeth o ryw fath, i ddysgu mwy am eu sefyllfa, eu hangen a’r help sydd ar gael trwy ymdrechion mudiadau megis Stafell Fyw, ond hefyd i weithredu yn ymarferol i estyn cymorth.  Gall y cymorth olygu cyfraniad ariannol tuag at y gwaith i rai, tra y bydd eraill yn cymryd sylw newydd o’r anogaeth sydd yn Hebreaid 13, 3 “Daliwch ati i gofio’r rheiny sy’n y carchar, gan feddwl sut brofiad fyddai hi i fod yn y carchar eich hunain!”  Efallai mai carchar llythrennol sydd dan sylw awdur y llythyr at yr Hebreaid, ond ar Sul Adferiad cofiwn fod caethiwed dibyniaeth ar alcohol, cyffuriau, bwyd, rhyw, gamblo a mwy yn garchar i gymaint o bobl heddiw.

Y Parchedigion Ifan a Catrin Roberts, sy’n gyfrifol am baratoi’r gwasanaeth sy’n seiliedig ar hanes Sacheus (gweler yr atodedig). Adferwyd Sacheus gan Iesu. Roedd wedi ei eni yn fab i Abraham, aeth ar goll am gyfnod, ond aeth Iesu i chwilio amdano a’i adfer unwaith eto yn fab i Abraham – roedd y bobl yn Jericho wedi gweld beth ydy achubiaeth y diwrnod hwnnw.

Mae croeso I chi ddefnyddio’r gwasanaeth hwn, yn y Gymraeg neu’r Saesneg. Gellir ei ddadlwytho o’n gwefan: www.livingroom-cardiff.com

Dyma chweched Sul Adferiad Cymru. Ar y Sul hwn, gwahoddwn Gristnogion Cymru i uno mewn gweddi dros y rhai sy’n gaeth, yn ddibynnol; yn gofyn i Dduw ein helpu ni i’w helpu nhw.

Diolch rhagblaen am bob cydweithrediad a chefnogaeth.
Wynford

Adnod y dydd

Linciau