Wythnos Cymorth Cristnogol 2018

 

Llun: Staff Cymorth Cristnogol Cymru ac aelodau o Bwyllgor Cenedlaethol Cymorth Cristnogol Cymru yn croesawu prif weithredwr newydd Cymorth Cristnogol Amanda Khozi Mukwashi i Gymru yn y cyfnod cyn Wythnos Cymorth Cristnogol.

Pobl Cymru yn #CydSefyll gyda phobl wedi eu dadleoli’r Wythnos Cymorth Cristnogol hon

Yn Wythnos Cymorth Cristnogol eleni (13-19 Mai www.caweek.org), mae’r mudiad yn tynnu sylw at gyflwr mwy na 40 miliwn o bobl sy wedi eu dadleoli o amgylch y byd, ond sydd yn parhau i fod oddi fewn i ffiniau eu gwlad eu hunain, gan gynnwys yn Haiti.

Yn Haiti, mae miloedd o bobl yn profi rhai o drychinebau naturiol mwyaf pwerus y byd. Dyma un o’r gwledydd tlotaf, ac mae nifer uchel y boblogaeth yn byw mewn tai simsan neu wedi gorfod gadael eu cartref yn llwyr, gan eu gwneud yn llawer mwy bregus pan fo trychineb yn taro. Mae mwy na 38,000 yn parhau i fod wedi eu dadleoli saith mlynedd ers i ddaeargryn ddrwg daro Port-au-Prince yn 2010.

Yn Nhachwedd 2016, achosodd Corwynt Mathew hyd yn oed fwy o ddinistr, gan ladd 546 o bobl a dinistrio tai, busnesau ac isadeiledd. Dinistriwyd hyd at 90% o rhai ardaloedd.

Gadawyd Vilia yn ddigartref gan ddaeargryn 2010, a lladdwyd ei mam. Mewn galar ac yn ddigartref, daeth bywyd yn galed i Vilia, ei gŵr a’u saith o blant. Doedd ganddynt ddim lle diogel i gysgu hyd yn oed.

Mae partner Cymorth Cristnogol yn lleol, KORAL, yn helpu pobl leol i baratoi at, ac adfer ar ôl trychinebau. Cyn Corwynt Mathew, rhybuddiodd KORAL gymunedau lleol fod corwynt ar ei ffordd, gan helpu i symud tua 5,000 o deuluoedd a helpu i achub nifer o fywydau. Yn syth wedi’r trychineb, rhannodd Cymorth Cristnogol a KORAL ddeunydd lloches yr oedd mawr angen amdano ac adeiladwyd tai cadarnach, gan roi llefydd mwy diogel i bobl fyw ynddynt. O’r dwsinau a adeiladwyd cyn i’r corwynt daro, dim ond un gollodd ei do yn y storm,ac roedd cartref Vilia’n gallu llochesu 54 o bobl dros nifer o ddyddiau wedi’r corwynt.

Tra’n ymweld â Caerdydd wythnos diwethaf, bu prif weithredwr newydd Cymorth Cristnogol Amanda Khozi Mukwashi yn rhannu am hanes Vilia ac annogaeth i bobl Cymru i ymuno ag Wythnos Cymorth Cristnogol eleni. Gallwch wrando ar sgwrs Amanda Mukwashi gyda chyflwynydd All Things Considered Roy Jenkins ar BBC radio Wales yma.

Dywedodd Archesgob Cymru a Chadeirydd Cymorth Cristnogol Cymru, y Parchedicaf John Davies, “Daeth yn amser Wythnos Cymorth Cristnogol unwaith yn rhagor. Dyma gyfle blynyddol i’r eglwysi fynd allan i’w cymunedau gyda neges o newydd da am Deyrnas cariad Duw yn rhanbarthau anghenus y byd.  Rydym mor ddiolchgar am ymdrechion miloedd o wirfoddolwyr ar hyd a lled Cymru yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol. Mae eich gwaith chi mor allweddol, ac ynddo gwelwn Eglwys Crist ar ei gorau, wrth iddi estyn allan i’r gymdeithas gyda gweledigaeth fawr Dduw am gyfiawnder i bawb. Bydd yr arian a gasglwn unwaith eto eleni yn gwneud cymaint o wahaniaeth i’n cymdogion byd-eang sy’n byw dan amgylchiadau difrifol tlodi ac anghyfiawnder.”

Mae Wythnos Cymorth Cristnogol yn uno miloedd o eglwysi pob blwyddyn i godi arian i gefnogi ein cymdogion byd-eang mewn angen, sydd yn aml yn dioddef er nad oes dim bai arnynt hwy. Bydd dim ond £25 yn gallu prynu cit hylendid fyddai’n atal haint ar ôl trychineb; gallai £5 brynu jar o hadau fel y gallai rhywun fel Vilia dyfu ffa i fwydo ei theulu; a gallai £210 dalu i hyfforddi adeiladydd lleol yn Haiti i godi tai diogel a chryf yn wyneb corwynt.

Dywedodd Mari McNeill o Cymorth Cristnogol Cymru, “Y llynedd fe gododd grwpiau Cymorth Cristnogol yng Nghymru tua £500,000yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol trwy wahanol ddigwyddiadau, gan wneud gwahaniaeth mawr i bobl a gaiff gefnogaeth gan yr elusen o amgylch y byd. Mae digwyddiadau eleni yn cynnwys Brecwast Mawr, casgliadau bwcedi, teithiau noddedig, cwisiau, swper sglodion a physgod, gwerthu planhigion, te pnawn a brecwast Priodas Frenhinol. Felly’r Wythnos Cymorth Cristnogol hon, os gwelwch yn dda, safwch mewn undod gyda phobl sydd wedi eu dadleoli o amgylch y byd, fel y rhai sy’n dod dros y drychineb yn Haiti.”

  • Darganfyddwch be sy’n digwydd yn eich ymyl chi yng Nghymru yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol yma.
  • Mae’r amlen goch eiconig wedi mynd yn ddigidol! Dyluniwch a rhannwch eich e-amlen bersonol ar lein a thrwy’r cyfryngau cymdeithasol ymagyda’r hashnod #CydSefyll
  • Gwyliwch stori ysbrydoledig Vilia yma: Stori Vilia
  • Gallwch wrando ar sgwrs Amanda Mukwashi gyda chyflwynydd All Things Considered Roy Jenkins ar BBC radio Wales yma.
  • Daw’r Wythnos eleni yng nghanol cyfnod o weddi fyd-eang Deled dy Deyrnas. Gwnewch addewid i weddïo fan hyn: https://www.thykingdomcome.global/
  • Mae Cymorth Cristnogol yn gofyn i’w gefnogwyr ofyn i’w ofyn i’w ASaugymryd safiad dros y miliynau sydd yn y byd wedi eu gorfodi i ffoi o’u cartrefi.
  • Yr Wythnos Cymorth Cristnogol hon, gallwch helpu i newid bywydau pobl sy wedi eu dadleoli gan drychinebau neu anghydfod trwy gyfrannu ar lein yn caweek.orgneu ar 08080 006 006, neu trwy anfon tecst ‘GIVE’ i 70040 i roi £5.*

DIWEDD

*Bydd tecsts yn costio £5 a’ch graddfa rhwydwaith arferol. Bydd Cymorth Cristnogol yn derbyn £4.88 o’ch rhodd. Trwy decstio rydych yn caniatáu i Cymorth Cristnogol eich ffonio neu eich tecstio i ddweud wrthych am ein gwaith a sut y gallech chi helpu. Os ydych am gyfrannu ond ddim am glywed gennym eto, tecstiwch ‘GIVE NO’ i 70040. Am fwy o wybodaeth ffoniwch 020 7620 4444.

Mae llawer o adnoddau campus ar gael ar wefan y mudiad fydd o help ichi gyd-sefyll â gwledydd tlawd ein byd. #WythnossCC18 #CydSefyll

Adnod y dydd

Linciau