Urddas – Gwneud Safiad yn Erbyn Trais ar Sail Rhywedd

I lawrlwytho adnoddau Cymraeg Urddas, ewch i waelod y dudalen.

I arwyddo Siarter Eglwysi Urddas, bydd ffurflen ar ochr dde’r dudalen hon yn is i lawr.

Ar draws y byd bydd pob un ohonom wedi cyfarfod â rhywun sydd wedi dioddef trais ar sail rhyw…ond dydyn ni ddim yn sylweddoli hynny.

Mae UBC yn bartner yn y Glymblaid dros Urddas, ymgyrch sy’n ceisio amlygu’r ffaith hwn gan gefnogi’r eglwysi sy’n ceisio ymrafael â’r materion dan sylw.

Mae’r Parch Simeon Baker ac eraill yn rhannu trosolwg beth yw trais ar sail rhyw a sut yr effeithia ein eglwysi, ein gwlad a’r gymuned byd-eang rydyn ni’n bartneriaid ynddi.

 

Introducing Dignity gan BMS World Mission ar Vimeo.

Mae’r DVD yn llawn adnoddau sy’n cyd-fynd â’r ymgyrch Urddas er mwyn helpu arweinwyr i ymelwa o ddoethineb ysgrythurol ynglŷn â thrais ar sail rhyw. Gallwch archebu copi fan hyn neu llawrlwytho deunydd Cymraeg Urddas isod.

Mae’r DVD yn cynnwys:

  • Trosolwg diwinyddol gan Dr Stephen Holmes (Prifysgol St Andrews)
  • Pedwar myfyrdod gan Anne Wilkinson-Hayes, Pennaeth galluogi cenhadaeth Undeb Bedyddwyr Victoria, Awstralia
  • Sbardun pregeth a thestun grwpiau bach gan Dr Stephen Holmes (Prifysgol Andrews), David Kerrigan (Cyfarwyddwr Cyffredinol BMS World Mission), a Graham Doel (Arweinydd Maes y D.U., BMS World Mission)
  • Cyfres cyngor bugeiliol  ar gyfer gweinidogion, eglwysi a goroeswyr

Gwnewch safiad am drais ar sail rhyw:

  • Cyflwynwch y neges i’ch eglwys ar ddydd Sul neu gyfres o Suliau, gyda help adnoddau Urddas 705182
  • Helpwch eich eglwys i arwyddo Siarter Eglwys Urddas a chael tystysgrif i arddangos yn eich eglwys.
  • Defnyddiwch adnoddau Urddas yn eich grwpiau bach.
  • Trefnwch ddigwyddiad lleol neu ranbarthol i dynnu sylw at y materion sy’n codi – a dywedwch wrthym ni amdano!
  • Ymunwch â thîm gwerthuso Urddas: carem gael cynrychiolaeth dda o eglwysi i ymuno â’r panel, i gwblhau arolygon byr ar-lein wrth i ni symud ymlaen gyda’n gilydd. Os hoffech gymryd rhan, os gwelwch dda ebostiwch mennamachreth@buw.org.uk ac fe ddanfonwn ni’r dolenni i’r arolygon atoch chi.

Insight video 5: A testimony from India (Welsh Version) from BMS World Mission on Vimeo.

Gellir llawrlwytho’r ffilm drwy ddilyn y ddolen i wefan Vimeo, a than y ffilm bydd modd pwyso ‘Download’ a dewis opsiwn ‘SD’. Gallwch ddefnyddio’r ffilm mewn cyfarfodydd os yw’n addas i wneud hynny. Nid yw’n addas ar gyfer plant dan 18 oed.

Tyrchun ddyfnach ir Gair

Dignity_Certificate_Welsh

Urddas – Gweithredu – sut i wneud safiad

Trosolwg Diwinyddol

I weld y pecyn cyflawn o adnoddau Urddas sydd ar gael yn Saesneg, ynghŷd â chefndir yr ymgyrch a newyddion am weinidogaethau cyfiawnder, pwyswch yma.

Tanysgrifio i ebost wythnosol y BMS

I gofrestru ar gyfeir ein e-bost wythnosol, llenwch y manylion isod i ddechrau derbyn diweddariadau wrthym:Siarter Eglwysi Urddas:

Diolch am eich parodrwydd i wneud safiad, fel eglwys, yn erbyn trais ar sail rhywedd. Os gwelwch yn dda llenwch y ffurflen, a bydd tystysgrif swyddogol eich eglwys yn cael ei bostio atoch yn fuan.
Edrychwn ymlaen at gydweithio gyda chi drwy ymgyrch Urddas a thu hwnt.

A hoffai eich eglwys chi arwyddo Siarter Eglwysi Urddas? Gallwch ddarllen cynnwys y Siarter yma


Enw eich eglwys:

Nifer o bobl yn eich cynulleidfa:

Cyfeiriad (dyma ble y byddwn yn danfon y dystysgrif):

Cod post:

Cyfeiriad e-bost:

Adnod y dydd

Linciau