Syniadau ar gyfer y Nadolig

Mae’n ddiwedd Hydref a bydd y Nadolig yma cyn bo hir! Y Nadolig yw un o’r cyfleon gorau sydd gan y capel yn ystod y flwyddyn i wahodd pobl i ddathlu pen-blwydd ein Gwaredwr. Yn stori’r geni, mae’r angylion yn annog y bugeiliaid i fynd i weld y baban drostynt eu hunain. Ond yna, mae’r bugeiliad yn mynd ymaith ac yn dweud wrth eraill beth a welsant. Gall ein cenhadaeth ni edrych yn debyg i hynny yn ystod yr ŵyl: rydym yn annog pobl i ddod i glywed neu i fod yn rhan o wasanaeth arbennig dros yr ŵyl, ond gallwn hefyd fynd â dweud. Efallai ein bod yn fwy cyfarwydd gyda’r cyntaf na’r ail, ond y realiti heddiw yw ei bod hi’n anodd i ddenu pobl felly rhaid i ni fod yn barod i siarad â phobl y tu allan i’r capel a chyfarfod â nhw lle maen nhw. Dyma rai syniadau ynghylch sut y gallwn ni fynd â dweud wrth eraill am y baban Iesu y Nadolig yma.

cover-comic-nadolig-2015-212x300

1. Ysgolion

Beth am roi rhodd i blant ein hysgolion eleni, drwy roi copi iddynt o’r Comig Nadolig sy’n cynnwys stori’r Geni wedi ei gyflwyno mewn ffyrdd hwyliog gyda gemau a phosâu i’w datrys. Os am archebu, cysylltwch ag Aled Davies, Cyngor Ysgolion Sul (aled@ysgolsul.com) a chliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Efallai bydd cyfle i gynnal gwasanaeth yn yr ysgol hefyd.

 

2. Dewch i mewn i’r llun!

Un o’r pethau mwyaf hwyliog y gwnewch chi fyth! Dechreuwyd y prosiect yma gan Chris Duffet yn 2008, sef gosod golygfa stori’r geni yn eich tref leol neu mewn ffair Nadolig a gwahodd pobl i gamu i mewn i’r olygfa a thynnu llun. Mae gwisgoedd a phrops yn cael eu cynnig er mwyn dod â’r olygfa’n fyw. Tynnir llun gan yr eglwys sy’n trefnu ac yna mae modd ei roi ar wefan ‘Get in the Picture’ fel bod y bobl a oedd yn y llun yn gallu ei lawrlwytho. I wneud y broses hyd yn oed yn haws, mae Undeb y Gair (Scripture Union) yn benthyg yr holl bethau sydd ei angen, gan gynnwys y gwisgoedd, i chi am ffi fechan. Dyma gyfle gwych i dechrau sgwrsio â phobl am wir ystyr y Nadolig ac i bontio â’r gymuned tu allan i’r capel. I gael benthyg y gwisgoedd, cysylltwch â John Settatree: johnse@scriptureunion.org.uk

about-christmaslogo

3. Dangos ffilm

Beth am ddangos ffilm yn eich ysgol leol/canolfan siopa neu neuadd bentref? Mae ffilm hyfryd The Nativity gan y BBC ar gael ar DVD ac i’w brynu ar y we neu i’w archebu o’ch siop leol.

untitled

4. Canu carolau

Rydym yn gyfarwydd â’r syniad o ganu carolau i godi arian yn ystod y Nadolig, ond beth am fynd o amgylch eich pentref/rhes o dai yn canu carolau a rhoi rhodd i’r sawl sy’n agor eu drws?

 

5. Y baban Iesu ym mhob man!

Casglwch gerrig bach a phaentiwch lun o’r baban Iesu arno ac yna rhowch y garreg ar ddarnau o wellt. Gallwch eu gadael mewn llefydd gwahanol o gwmpas eich cymuned – ar garreg drws, meinciau, byrddau yn y dafarn, gorsaf fysiau…a gallech hyd yn oed baentio neu roi label yn dweud pryd mae eich oedfa garolau/Nadolig. Dyma’r cyfarwyddiadau:

  1. Gan ddefnyddio paent acrylic gwyn, paentiwch un ochr o’r garreg hirgron. Gadewch iddo sychu.
  2. Gan ddefnyddio paent acrylic brown neu binc, paentiwch gylch llai o faint fel wyneb i’r baban Iesu. Gadewch iddo sychu.
  3. Gan ddefnyddio marker du, tynnwch lun o gwmpas yr wyneb a’r corff. Tynnwch 4 llinell ar ei ddillad gwyn i awgrymu ei fod wedi ei rwymo mewn cadachau a rhowch cudyn o wallt cyrliog iddo! Gallwch rhoi gwair oddi tano hefyd drwy ddefnyddio papur siwgwr wedi ei dorri’n stribedu. Mwynhewch!

52babyjesus2-pwrt3img_7675-1

6. Set geni’r Iesu

Mae Nativity Set yn rhywbeth sy’n perthyn i sawl cartref, ond un syniad yw bod y set yn gwneud taith o gwmpas gwahanol gartrefi. Dyma gyfle i wahodd pobl draw i’r tŷ i weld y set ac i gael mins pei efallai, gan gymryd y cyfle i ddarllen stori’r geni ac edrych ar ystyr ambell i garol a’u trafod gyda’ch gilydd.

 

7. Stondin ar y Stryd

Os yw eich eglwys mewn pentref mawr neu dref, beth am roi stondin ar y stryd a bendithio pobl trwy ddymuno Nadolig Llawen a rhoi rhodd fach o siocled iddynt. Neu beth am gynnig gwasanaeth lapio anrhegion – rhywbeth a fydd yn sicr o godi sgwrs!

20121214-203154 images

 

8. Llyfryn ‘Wele Cawsom y Meseia’

Mae’r llyfryn bach yma yn cynnwys darlleniadau o’r Beibl, carolau ac ati i’w roi fel rhodd i bobl y dewch ar eu traws drwy gynnal digwyddiadau fel yr uchod, neu i deulu a ffrindiau. 30c yr un os prynwch 100. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma, neu cysylltwch ag Aled Davies: aled@ysgolsul.com

wele-cawsom-sampl-1-e1416395215505

 

Yn y cyfamser, mae hi bron yn amser i estyn am y tinsel…!

Adnod y dydd

Linciau