Sut i ddechrau gwaith plant neu ieuenctid?

Ydych chi’n awyddus i wneud rhywbeth ar gyfer plant a ieuenctid eich bro ond yn ansicr lle i ddechrau arni?

Yng nghyfarfod diwethaf Bwrdd Cenhadaeth yr Undeb, bu Andy Hughes o fudiad Saint y Gymuned yn rhannu’r cyngor y byddai ef yn ei roi i rai o’r cwestiynau canlynol.

Gallwch ddefnyddio’r cwestiynau fel man cychwyn ar drafodaethau mewn eglwysi, cymdeithasau, neu Gymanfa.

1) Beth sydd eisiau i ddechrau rhywbeth newydd? – Ffydd bersonol yn Iesu; calon fawr dros y gwaith; amser ac ymroddiad; dau neu dri o bobl eraill (rhaid cael tîm bach o bobl yn ymwymiedig i’r gwaith); rhywle addas i gyfarfod; yswiriant; DSB.

2) Beth yw’r pethau mae pobl yn credu bod eu hangen, ond sydd wir ddim yn angenrheidiol? – Bod yn ifanc (does dim rhaid bod yn ifanc i weithio gydag ieuenctid!); profiad; cael gradd mewn diwinyddiaeth; y gallu i redeg; gwisgo’n ‘trendi’ (bod yn ni’n hunain sy’n bwysig).

3) Beth yw’r amcanion? – Gwneud disgyblion (achos dyna beth ddywedodd Iesu wrthym i wneud); creu perthynas gyda theuluoedd; cychwyn gyda’r rhai rydym yn adnabod a gofyn iddynt beth fyddent yn ei hoffi – GWRANDO. Creu grwpiau bychain gan eu bod yn gweithio’n well er mwyn meithrin plant a phobl ifanc.

4) Ble rydym yn mynd i gyfarfod? – efallai nad yw’r capel yn lle addas bob amser. Mae festri’n lle da ond gall fod yn oer a pheryglus. Mae neuadd y pentref yn well mewn rhai achosion. Ni yw’r eglwys nid yr adeilad, felly beth am uno gyda chapeli eraill i ffurfio gwaith plant?

5) At ba oedran y dylem anelu? – Cylch Ti a Fi / Cyrsiau i rieni, clwb plant neu Ysgol Sul? Cychwyn gydag oed 7-11 falle ond beth sy’n mynd i ddigwydd blwyddyn nesaf? Beth am y rhai sy’n 11 oed wedyn? Parhau i weithio gyda nhw sy’n bwysig a chodi’r oedrannau fel bod angen. Rhaid bod yn barod i addasu, ond bydd hynny’n haws o feithrin perthynas dda gyda’r plant/ieuenctid. Mae’n bwysig gweithio gyda theuluoedd yn ogystal.

6) Pa hyfforddiant a help pellach sydd angen arnom? – mae llawer o adnoddau ar gael ac mae modd cynnig sesiynau hyfforddi ieglwysi a chymdeithasau neu Gymanfa.

 

Pwyntiau eraill defnyddiol:

* Rhaid gofyn beth mae Duw eisiau i ni wneud yn ein cymunedau

*Mae’n bwysig ein bod yn cyrraedd teuluoedd cyfan gan fod plant yn tyfu i fyny ac yn symud i ffwrdd. Mae’n bwysig felly anelu at rieni ifainc ac nid dim ond y plant. Gwendid mawr y model sydd gyda ni nawr yw ein bod wedi mynd i grwpiau oed. Roedd pob oedran yn ein hysgolion Sul flynyddoedd nôl ond mae plant yn cael eu gollwng yno nawr a’r gwahaniad yn mynd yn fwyfwy bob amser.

*Nid oes angen i ni gael gwared ar ein treftadaeth ond yn hytrach ei wneud yn hygyrch i un genhedlaeth o’r eglwys gan ddechrau gyda’r hyn sy’n addas i ni.

* Mae cynnig ein gwasanaeth yn yr ysgolion yn fan cychwyn da.

 

 

Adnod y dydd

Linciau