Newydd: Grantiau Prosiectau Cenhadol

Un o amcanion Undeb Bedyddwyr Cymru yw cefnogi cenhadaeth a gweinidogaeth ar draws y Cymanfaoedd ac yn dymuno annog mentrau cenhadol creadigol. Gwahoddwn eglwysi a Chymanfaoedd, sy’n aelodau o’r Undeb, i ymgeisio am Grant Prosiect Cenhadol.

Faint o arian gallwn wneud cais amdano?

Mae’r Grant Prosiect Cenhadol yn cynnig grant rhwng £1,000 a £3,000 y flwyddyn / hyd at dair blynedd. Dylai eglwysi sy’n chwilio am swm yn llai ystyried gwneud cais i gronfa Genesis yr UBC sy’n rhoi grantiau hyd at £500 i ddarparu adnoddau i fenter genhadol newydd.

Pa fath o ‘brosiectau cenhadol’ sy’n gymwys?

Bydd y grant Prosiect Cenhadol yn cael ei ddefnyddio i gefnogi amrywiaeth o fentrau newydd cenhadol, yn ddibynnol ar eich cyd-destun lleol a’r weledigaeth mae Duw wedi ei roi i chi i rannu Ei gariad yn eich cymuned.

Chi (ynghyd ag eraill) sy’n gallu dirnad orau beth y mae Duw yn eich galw i wneud, yn hytrach na rhywun o’r tu allan i’ch cyd-destun yn dweud wrthych beth sydd angen digwydd. Fe fydd gennych syniad llawer gwell am yr adnoddau sydd ar gael a beth fydd yn gam o ffydd.

Gofynnwn i chi fod yn weddigar: i fod yn ddychmygus; i gael eich ysbrydoli i wneud rhywbeth newydd, a lle fo’n bosib, i feddwl am sut gallwch gyrraedd y llefydd a’r bobl nad yw’r eglwys yn eu cyrraedd ar hyn o bryd.

Beth sy’n annhebygol o ateb gofynion y Grant Prosiectau Cenhadol?

  • Prosiectau adeiladu, heblaw bod y cais yn gallu dangos fod prosiect wedi ei diffinio’n glir yn cysylltu’n uniongyrchol â strategaeth genhadol yr eglwys.
  • Prosiectau mawr pan na fydd grant yn gallu gwneud gwahaniaeth arwyddocaol heblaw bod ffynonellau incwm mewn partneriaeth â’i gilydd.
  • Prosiectau y gallai’r eglwys neu’r Gymanfa eu hariannu eu hunain.
  • Proseictau sy’n bodoli eisoes

Beth am gynaliadwyedd?

Mae risg wrth ddechrau prosiect sydd wedi ei ariannu gan grant gan fod peryg na fydd y prosiect yn gynaliadwy unwaith i’r arian grant ddod i ben. Mae’r Grant Prosiect Cenhadol yn rhoi cymorth am 3 mlynedd ac felly dylid meddwl ynghylch dyfodol y prosiect a sut i’w gynnal ar ôl y cyfnod hwnnw. Rydym yn cydnabod fod prosiect sy’n 3 mlynedd o hyd yn well na dim prosiect o gwbl.

A fyddwch chi’n ein helpu i ddatblygu syniadau a ffurfio gweledigaeth?

Byddwn, wrth gwrs. Fe fyddem wrth ein boddau yn eich helpu! Rydym yn barod i gefnogi unrhyw eglwys, grŵp neu Gymanfa a fyddai’n hoffi ystyried beth y mae Duw yn eu galw i’w wneud.

Pwy sy’n gallu gwneud cais?

Mae’r cynllun Grant Prosiect Cenhadol i eglwysi neu gymanfaoedd sy’n aelodau o Undeb Bedyddwyr Cymru ac sydd wedi talu’r gyllideb gyfan ers y tair blynedd ddiwethaf. Dylai unrhyw fentrau cenhadol newydd fod â chefnogaeth eu heglwys leol.

Faint o grantiau sydd ar gael?

Byddem yn hoffi helpu pob eglwys neu grŵp drwy gynnig Grant Prosiect Cenhadol iddynt, ond bydd rhaid siomi rhai, gofyn i eraill aros ac awgrymu bod angen mwy o waith ar syniad cyn ei fod yn barod i gael yr arian sydd ar gael.

Ar hyn o bryd mae cyllideb iʼw roi i dri Grant Prosiect Cenhadol i ddechrau gydaʼr nod o ychwanegu pedwerydd a phumed yn y blynyddoedd dilynol. Efallai bydd modd dyfarnu mwy o grantiau os na fydd cais am y swm llawn o £3,000 yn dod iʼr bwrdd. Pan fydd un grant yn dod i ben gellir ystyried ceisiadau newydd.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach.

Parch Simeon Baker  Cyfarwyddwr Cenhadaeth simeon@ubc.cymru
Dr Menna Machreth Llwyd Cydlynydd Cenhadaeth mennamachreth@ubc.cymru

Undeb Bedyddwyr Cymru, Y Llwyfan, Heol y Coleg, Caerfyrddin. SA31 3EQ Ffôn: 01267 245600

Adnod y dydd

Linciau