Mae angen yn fawr: Daeargryn a Tsunami Indonesia

Mae’r angen yn fawr. Yn dilyn daeargryn a tsunami, mae pobl #Indonesia’n dioddef. Allwch chi helpu?

Mae gennym apêl arbennig ymlaen. Bydd eich haelioni’n gwneud gwahaniaeth.

https://www.christianaid.org.uk/emergencies/indonesia-tsunami-appeal

 

Cymorth brys i gymunedau sydd wedi eu distrywio gan ddaeargryn a tswnami yn Indonesia

Mae Cymorth Cristnogol yn gweithio trwy ei chyd asiantaethau yn Indonesia i ddanfon cymorth brys i’r rhai sydd wedi goroesi’r ddaeargryn a’r tswnami dychrynllyd.

Mae o leiaf 1,300 o bobl wedi marw, miloedd wedi colli eu cartref a dros 1.5 miliwn o bobl wedi eu heffeithio gan y ddaeargryn 7.5 o faint a’r tonnau oedd mor uchel â chwe medr mewn mannau. Bydd y nifer fu farw yn siŵr o godi, wrth i’r ymdrechion i achub barhau.

Mae Cymorth Cristnogol yn cefnogi danfon bwyd, lloches, dŵr glân, glanweithdra a chyflenwad cymorth arall i ddinas Palu a rhanbarth Donggala yng Nghanolbarth Sulawesi, dwy o’r ardaloedd sydd wedi eu heffeithio fwyaf. Caiff y gwaith hwn ei gydlynu gan gyd-asiantaethau Cymorth Cristnogol YEU, Church World Service a Pelkesi, cyd aelodau o rwydwaith byd eang ACT Alliance.

Meddai Madara Hettiarachchi, Pennaeth Rhaglenni Dyngarol Cymorth Cristnogol ar gyfer Asia a’r Dwyrain Canol, “Rydym wedi’n tristau yn fawr gan y distryw a achoswyd gan y ddaeargryn a’r tswnami: mae wedi dinistrio bywydau, rhwygo cymunedau a chreu dioddefaint mawr iawn. Gweddïwn dros bawb sydd wedi eu heffeithio.

“Wrth i’r rwbel glirio dros y dyddiau a’r wythnosau nesaf, rydym yn disgwyl i nifer y meirw gynyddu. Ar y funud, gorfodir i nifer o’r rhai sy wedi goroesi gysgu yn yr awyr agored, mewn ofn am ôl-gryniadau. Mae nifer o gymunedau wedi eu cau oddi wrth y byd tu allan, gyda chyflenwad trydan a thelegyfathrebu wedi torri. Bydd cyflenwad dŵr a bwyd yn mynd yn isel. Mae gwasanaethau iechyd dan straen mawr.

“Mae YEU a CWS ein cyd-asiantaethau wedi bod yn asesu graddfa’r difrod yn rhai o’r ardaloedd gafodd eu heffeithio fwyaf ac wedi nodi anghenion brys merched, plant a dynion yn Palu a Donggala. Maent wedi dweud wrthym fod pobl angen dŵr diogel i’w yfed, bwyd, lloches, a chyflenwad iechyd a glanweithdra ar frys.”

Ychwanegodd, “Yn y misoedd nesaf, bydd angen cefnogaeth ar y cymunedau hyn gyda thai, incwm a mynediad i anghenion sylfaenol – megis glanweithdra, telegyfathrebu a thrydan. Er nad oes gan Cymorth Cristnogol swyddfa yn Indonesia, rydym ar gael i roi hynny o gymorth ag y gallwn – trwy ein cyd-asiantaethau – fel bod y rhai sydd wedi goroesi yn gallu ailadeiladu eu bywyd.”

Mae Cymorth Cristnogol yn ymateb i ddau argyfwng arall ar draws Asia ar hyn o bryd: llifogydd y monsŵn yn Kerala, India a Chorwynt Mangkhut yn y Pilipinas. Mae’r mudiad yn apelio am arian ar gyfer y trychinebau hyn, er mwyn cefnogi ei bartneriaid yn y gwledydd hynny.

Meddai Madara Hettiarachchi, “Mewn chwe wythnos, mae rhanbarth De Asia a De ddwyrain Asia wedi profi tri thrychineb mawr: daw’r trychineb hwn yn Indonesia yn fuan ar ôl y llifogydd yn Kerala a Chorwynt Mangkhut. Mae’r trychinebau naturiol hyn yn achosi dioddefaint mawr. Mae’n angenrheidiol ein bod yn gwneud mwy i helpu i leihau risg ac effaith trychinebau cyn iddynt ddigwydd.”

Gellir roi at Apel Tsunami Indonesia ar y gwefan: https://www.christianaid.org.uk/emergencies/indonesia-tsunami-appeal

Adnod y dydd

Linciau