Lansio Apêl i roi cymorth i Ghana

Lansio Apêl i roi cymorth i Ghana

cymorthCristnogol Yng nghynhadleddau blynyddol Undeb Bedyddwyr Cymru, cyhoeddwyd cynlluniau’r undeb ar gyfer ei hapêl i godi arian i Cymorth Cristnogol. Cynllun Hyrwyddo Iechyd Mamolaeth yn Ghana fydd yn elwa wrth i nod ariannol gael ei osod i’r gronfa o £40,000.

Er fod Ghana yn wlad sydd a’i heconomi yn gwella’n raddol, mae na bryder nad yw’r arian yn cael ei wario yn y ffordd orau posib ac mae tlodi affwysol yn dal yn amlwg yno. Mae hyn yn effeithio yn enwedig ar ferched ifanc ac mae nifer fawr ohonynt yn marw tra’n rhoi genedigaeth gan nad oes gofal addas ar gael.

Wrth lansio’r Apêl dywedodd y Parchg Denzil John, Cadeirydd Pwyllgor Eglwys a Chyfrifoldeb Cymdeithasol Undeb Bedyddwyr Cymru,

“Mae’n bwysig bod Eglwysi Cymru yn ceisio deall ac uniaethu gydag amgylchiadau byw y trydydd byd drwy godi arian a chyfrannu at wella gwasanaethau cwbl sylfaenol. Mae na nod ddeublyg felly i’r apêl hwn, i godi ymwybyddiaeth ac i godi arian sydd mawr ei angen.”

Mae’r apêl wedi cael cychwyn da eisoes wrth i’r Parch Wynn Vittle, awdur y gyfrol, Ehangu Gorwelion, sy’n olrhain hanes Cymorth Cristnogol yng Nghymru, gyflwyno elw gwerthiant y gyfrol i’r Apêl.

Wrth gyflwyno siec am £3,000 dywedodd y Parchg Wynn Vittle,

“Mae’n fraint arbennig i gychwyn yr Apêl trwy Cymorth Cristnogol a minnau’n gwybod o brofiad y caiff yr arian ei ddefnyddio gan ein partneriaid yn Ghana er budd y trigolion.”

Yn ôl Huw Thomas, Pennaeth Cymorth Cristnogol yng Nghymru, gall y gefnogaeth hyn gan Undeb Bedyddwyr Cymru wneud gwahaniaeth sylweddol yn Ghana,

“Mae Ghana yn wlad sydd wedi datblygu yn gadarnhaol dros y blynyddoedd diwethaf o safbwynt llywodraethiant ac o ran yr economi felly mae na lwyfan cadarn yno er mwyn mynd i’r afael a rhai o’r problemau sydd wedi eu hadnabod gan Undeb Bedyddwyr Cymru. Drwy weithio’n stratgeol gyda’n partneriaid yno a chyda cefnogaeth cyd-ariannol gan yr Undeb Ewropeaidd rydym yn hyderus gallwn weld newid gwirioneddol yn y  wlad.

“Hoffwn ddiolch i Undeb Bedyddywr Cymru am eu cefnogaeth a’u blaengaredd wrth ddatblygu’r apêl hwn.”

Mae’r cynllun arbennig yma yn cael ei gyd-ariannu gan yr Undeb Ewropeaidd gyda phob £1 yn sicrhau cyfraniad o £11 gan Ewrop.

 

Os hoffech gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Deian Creunant ar deian@fbagroup.co.uk neu 01970 636419

Nodyn i olygyddion:

1. Mae Cymorth Cristnogol yn gweithio yn rhai o’r cymunedau tlotaf yn y byd mewn tua 40 o wledydd ar unrhyw un adeg. Gweithredwn lle y mae angen mawr, heb roi unrhyw ystyriaeth i grefydd, i helpu pobl i fyw bywyd llawn, yn rhydd o dlodi. Darparwn gymorth brys, ymarferol ac effeithiol i fynd i’r afael ag achosion sylfaenol tlodi yn ogystal â’i effeithiau.

2. Cred sylfaenol Cymorth Cristnogol yw y gellir ac y dylid newid y byd fel bod tlodi yn cael ei ddileu: dyma yw’r hyn a ymgyrchwn drosto. Mae popeth a wnawn yn ymwneud â dileu tlodi ac anghyfiawnder: yn gyflym, effeithiol a chynaliadwy. Mae ein dogfen strategol Partneriaeth dros Newid www.christianaid.org.uk/images/partnership-for-change-summary.pdf yn esbonio sut yr awn ati i gyflawni’r gwaith hwn.

3. Mae Cymorth Cristnogol  yn aelod o Gynghrair ACT, clymblaid fyd-eang o fwy na 130 o eglwysi a mudiadau eglwysig sy’n gweithio gyda’i gilydd i ddarparu cymorth dyngarol, eiriolaeth a gwaith datblygu. Ceir mwy o fanylion yn <http://actalliance.org> <http://actalliance.org>

4. Dilynwch wifren newyddion Cymorth Cristnogol ar Twitter: http://twitter.com/caid_newswire

5. Er mwyn cael mwy o wybodaeth am waith Cymorth Cristnogol, ewch i http://www.christianaid.org.uk

Adnod y dydd

Linciau