Hyfforddiant Cenhadol Forge 2020

Yn ystod y misoedd diwethaf, bu’n rhaid i lawer ohonom mewn ymateb i COVID-19 addasu ac ailfeddwl ein ffyrdd o fod yn Eglwys. Mae cau drysau ein capeli wedi golygu archwilio dulliau newydd o addoli. Wrth gynllunio y llynedd i gyflwyno rhaglen hyfforddiant genhadol ar gyfer eglwysi, mewn partneriaeth â Cam Roxburgh o Forge Canada, nid oeddem wedi dychmygu pa mor berthnasol y byddai hynny i ni yn 2020. Mae’r her genhadol sy’n wynebu pob un ohonom yn parhau mor fawr ag erioed ac mae’n rhaid i ni gyd feddwl yn wahanol ynglŷn â bod yn Eglwys heddiw neu wynebu’r posibilrwydd o gael ein gadael ar ôl mewn byd sy’n prysur symud ymlaen.

Ein gobaith yw gweld tystiolaeth fywiog i’r Arglwydd Iesu yn ein heglwysi Bedyddiedig gan ei fod Ef yn galw pob un ohonom i’w ddilyn. Yn ystod y pum mis diwethaf, mae Cam Roxburgh wedi cyfarfod â Gweinidogion y Bedyddwyr yn Saundersfoot ac wedi cynnal cyfres o bum sesiwn blasu i gyflwyno’r daith genhadol yr ydym ar fin dechrau arni.

Dyma’r fideo fer gan Cam sy’n esbonio pam mae hyfforddiant cenhadol yn daith bwysig  i’r eglwys heddiw:


Mae dwy ddogfen sy’n cynnwys gwybodaeth am yr hyfforddiant cenhadol a sut i gofrestru ar gyfer mis Medi yma.

Ethos

Mae’r rhaglen Ethos ar gyfer yr eglwysi sy’n teimlo’n barod i ymrwymo i’r rhaglen hyfforddiant genhadol a fydd yn digwydd dros ddwy flynedd.

Pecyn Ethos

Ffurflen Cofrestru Ethos

Darganfod

Mae’r prosiect Darganfod (Discovery) yn rhaglen gyfochrog ar gyfer eglwysi nad ydynt eto yn teimlo’n barod ond yr hoffent gael blwyddyn i baratoi eu hunain ar gyfer Ethos.

Pecyn Darganfod

Ffurflen Cofrestru Darganfod

Gofynnwn yn garedig i eglwysi gofrestru ymlaen llaw fel y gallwn baratoi ar gyfer dechrau yn yr hydref. Mae’r ddogfen yn gofyn i chi gofrestru erbyn 1af Awst ond os hoffech fwy o amser i ystyried gadewch i ni wybod i ni a byddwn yn nodi eich diddordeb.

Yn olaf, sylweddolwn na fydd yr hyfforddiant hwn yn briodol ar gyfer pob Eglwys ar yr adeg benodol hon. Rydym yn deall bod cyd-destun pawb yn wahanol a phwrpas y daith genhadol hon yw deall yr hyn y mae cenhadaeth yn ei olygu yn eich sefyllfa leol chi. Os ydych yn penderfynu nad yw hyn yn addas ar eich cyfer ar hyn o bryd, ein gobaith yw y byddwch yn gallu ymuno â’r daith hon wrth i ni glywed adroddiadau gan y rhai sy’n dilyn yr hyfforddiant.

Byddem yn gwerthfawrogi eich gweddïau wrth i ni ddechrau ar y fenter newydd hon ac rydym yn hyderus bod Duw wedi rhoi’r cyfle hwn i ni ddeall yn ddyfnach yr hyn a olygir wrth ymuno ag Ef mewn cenhadaeth.

Diolch i chi a gweddïwn y bydd Duw yn parhau i’ch bendithio.

 

 

Adnod y dydd

Linciau