Helpu Ffoaduriaid 2015/6

Yn ystod y mis diwethaf, buom yn  gweld lluniau a delweddau arswydus o’r bobl a lifodd i gyfeiriad Ewrop o gyfeiriad Syria ac Afghanistan.  Digon posibl fod eraill yno yn dod o wledydd eraill, nad ydynt yn dianc rhag rhyfel, ond derbynnir fod y mwyafrif yn ffoaduriaid rhyfel a phe byddent yn cael eu dal gan derfysgwyr fel ISIL yn eu  gwledydd eu hunaint, byddent wedi eu lladd.  Bu’r Cenhedloedd Unedig yn chwilio am ffyrdd o gynnig datrusiad i’r sefyllfa hon, ond mae’r amgylchiadau yn gymhleth ac amgylchiadau’r ffoadiriaid yn amhosibl.  Hyd y gwyddom, y sawl sydd wedi dianc yw’r teuluoedd oedd ym medru fforddio talu am le ar y cychod peryglus i groesi tuag at Ewrop.  Pwy fyddai am fentro mynd a’i deulu ar siwrnau erchyll onibai fod yr amgylchaidau yn eu gorfodi?  Gwelson sawl rhaglen deledu yn dangos y ffoaduriaid ar eu taith, ac mae amgylchiadau y gwledydd mwyaf deheuol yn Ewrop yn amhosibl.  Rhaid wrth gynllun brys i gynnig modd o weithredu buan, cyn i oerfel y gaeaf ychwanegu at ing y trigolion hyn.

 

Beth bynnag yw’r modd o fesur cyfyngiadau economaidd Iwerddon a gwledydd Prydain, mae’r sawl sydd a phunt yn ei boced yn gyfoethog o gymharu gyda’r sawl sydd heb unrhyw beth o gwbl.  Hunanoldeb di-ras ac anynnol yw troi pobl i ffwrdd pan y maent ar eu cythlwng.  Mae’r gwleidyddion, beth bynnag eu gogwydd gwleidyddol yn cerdded llwybr anodd, ond rhaid iddynt ei cherdded.

Beth all Cymru ac yn arbennig beth all yr eglwysi wneud?  Yn ariannol, bydd yn rhaid i lywodraeth Llundain ddod o hyd i gyfalaf i ariannu’r her o gynnig cartref i’r ffoaduriaid a ddaw i Brydain.  Mae tri Awdurdod lleol yng Nghymru wedi cadarnhau eu bob yn barod i gynnig adeiladau ar gyfer nifer o ffoaduriaid yn barod, Caerdydd, Bro Morgannwg a Chaernarfon.  Yng nghynhadledd Adran Gymraeg Undeb Bedyddwyr Cymru eleni, cytunwyd ein bod yn cymell eglwysi i lobio eu Hawrdudodau Lleol i gynnig lloches i deuluoedd o blith y ffoaduriaid ac y byddai’r eglwysi hyn yn barod i fod yn ymwelwyr cefnogol a chyfeillgar iddynt. Bydd llythyr yn enw’ch eglwys ar Brif-weithredwr yr Awdurdod yn hyrwyddo hynny yn ddigonol, a chopi at unrhyw aelod o’r awdurdod a fydd yn gefnogol i’r fenter yn ffordd ymlaen.

Yr ail elfen o’n gweithgarwch fyddai anfon llythyr at Brif-weiniodog San Steffan, yn enw’r eglwys neu fel unigolyn yn ei gymell i weithredu ar y mater yn fuan.  Ar hyn o bryd mae Mr Cameron wedi addo lle ym Mhrydain i 20 mil o ffoaduriaid dros y pum mlynedd nesaf.  Gallai yn hawdd gynnig y lle hyn eleni.  Sylweddolwn fod yr Almaen yn economi gryfach gyda llawer mwy o boblogaeth, ond bu adwaith Mrs Merkel yn fwy hael o lawer nag un Mr Cameron.

Y trydydd gweithgaredd fyddai estyn arian at Gymorth Cristnogol neu un o’r prif asiantaethau dyngarol sy’n gweithio ar y cyd ac yn cynnig help i ffoaduriaid yn Ewrop neu/a yn y canolfannau i ffoaduriaid sydd yn y gwledydd cyfagos i Syria. Dyma’r modd mwyaf hwylus i weithredu o bell ffordd, gan fod casglu dillad, bwyd, pecynnau meddygol ac ati yn llai effeithiol ac yn gofyn cost cludiant.  Serch hynny mae grwpiau lleol yn barod i dderbyn nwyddau a bydd swyddfa CYTUN yng Nghaerdydd yn medru cyfeirio pobl at y mannau hyn.

Y bedwaredd elfen o’n gweithgarwch yw gweddio drostynt, a hynny gan werthfawrogi fod Duw yn rhan o’r broses cynnal a chefnogi’n barod.  Mae hefyd yn cadarnhau ewyllys y gweddiwyr i blethu agweddau defosiynnol a dyngarol eglwysi ynghyd.  Mae caru Duw a charu cyd-ddyn yn mynd law yn llaw.  Ni all ein diwinyddiaeth ysgaru’r ddeubeth tyngedfennol hyn.

Rho imi nerth i wneud fy rhan i gario baich fy mrawd
I weini’n dirion ar y gwan a chynorthwy’r tlawd.                         Nantlais

 

Adnod y dydd

Linciau