Gweddi 2020 – Gweddïau Diolchgarwch

Gweddïau Diolchgarwch

Mae’n bleser mawr gennym gyflwyno’r pedwerydd ‘Pecyn Gweddi’ sef pecyn olaf y gyfres “Gweddi 2020”.

Yn ystod y flwyddyn hon, rydym wedi bod yn annog ein gilydd i weddïo, gan ddefnyddio patrwm y calendr Cristnogion i roi ffocws i’n gweddïau…

  • Gweddïau Disgwyl’fu gweddïau tymor yr Adfent a’r flwyddyn newydd, wrth inni ddathlu genedigaeth ein gwaredwr ac edrych ymlaen at y flwyddyn newydd.
  • Gweddïau Paratoi’fu gweddïau tymor y Pasg wrth inni gofio am farwolaeth yr Iesu a dathlu’i atgyfodiad.
  • Gweddïau Grymus’fu gweddïau cyfnod y Pentecost wrth inni gofio tywalltiad Yr Ysbryd Glan a cheisio nerth o’r newydd.

Bellach, rydym wedi cyrraedd tymor y Cynhaeaf ac yn dirwyn y gyfres hon i ben gyda chyfres o weddïau diolch. Mawr obeithir y bydd y pecyn olaf hwn o gymorth a bendith i chi.

Beth bynnag fo’n hamgylchiadau, nid oes angen inni byth ymbellhau oddi wrth Dduw. Trwy weddi, mae Duw yn ein gwahodd ni i agosáu ato. Fel mae’r Apostol Iago yn addo ‘Closiwch at Dduw a bydd e’n closio atoch chi’. (Iago 4:8)

Er y bydd y ‘Flwyddyn Weddi’ hon yn dod i ben cyn bo hir, mae’r daith weddi yn parhau. Fel disgyblion, cyfaddefwn nad ydym bob amser yn gwybod sut i weddïo na pha eiriau i’w defnyddio, ond fel plentyn sy’n dysgu siarad, cofiwn mai gweddi yw ein mamiaith. Yn ogystal â’r pecyn adnoddau, rydym hefyd wedi cyhoeddi llyfryn bach, a baratowyd gan y Parch. Ddr Rosa Hunt a chyfeillion Salem Tonteg, sy’n rhoi cymorth syml ac ymarferol i unrhyw un sy’n ei ffeindio hi’n anodd i weddïo. Gobeithiwn y bydd y llyfryn o gymorth i chi ac eraill yn eich eglwys.

Mae wedi bod yn dda i deithio gyda’n gilydd mewn gweddi trwy gydol y flwyddyn hon. Hyderwn y cawsoch chi a’ch eglwys fendith wrth geisio Duw o’r newydd a gobeithiwn y byddwch yn parhau i weddïo gyda ni.

 

Cliciwch isod i lawrlwytho Pecyn Gweddi 4: Gweddïau Diolchgarwch

Pecyn Gweddi 4: ‘Gweddïau Diolchgarwch’ 

Cliciwch isod i lawrlwytho’r Llyfryn Gweddi: Gweddi yw eich mamiaith

Gweddi  yw eich Mamiaith

 

 

Adnod y dydd

Linciau