Canllawiau GDPR

Ar 25ain Mai 2018 daeth Rheoliadau Diogelu Data Newydd (GDPR) i rym ar draws Ewrop. Mae’r ddeddfwriaeth newydd yn cynnal ac yn gorfodi hawliau’r unigolyn o ran ei wybodaeth bersonol. Mae gan bob sefydliad, gan gynnwys eglwysi, rwymedigaeth gyfreithiol i gydymffurfio â hi.

Y mae gofynion y ddeddf newydd hon yn golygu y bydd rhaid i eglwysi a chapeli ystyried y modd y maent yn cadw a defnyddio gwybodaeth bersonol ac ymateb yn briodol er mwyn sicrhau eu bod nhw’n cydymffurfio â‘r rheoliadau newydd.

I geisio cynorthwyo’r eglwysi, mae Undeb Bedyddwyr Cymru wedi paratoi Pecyn Canllawiau sydd ar gael drwy ddilyn y ddolen isod. Mae’r canllaw hwn yn rhoi ychydig o wybodaeth gyffredinol i chi am y GDPR, ynghyd â’r hyn y mae angen i’ch eglwys ei wneud i gydymffurfio ag ef. Rydym hefyd wedi cynnwys nifer o ddogfennau templed, y gall eich eglwys fynd ati i’w haddasu a’u mabwysiadu. Fodd bynnag, cofiwch mai cyfrifoldeb pob eglwys unigol yw cydgysylltu ei hymateb ei hun a sicrhau ei bod yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth newydd.

Os ydych am dderbyn copi papur o’r ddogfen cysylltwch â’r Swyddfa.

Lawrlwythwch eich pecyn yma.

UBC Pecyn Canllawiau GDPR

Dogfen ar gael yn ‘Word’ GDPR CANLLAWIAU CYMRAEG

Ffurfleni

Ffurflen Caniatad Cyhoeddi Data (Adroddiadau Blynyddol)

(WORD)

Ffurflen Caniatad Cyhoeddi Data (Adroddiadau Blynyddol)

(PDF)

Adnod y dydd

Linciau