Diweddariad COVID-19: Gweithloedd, mynwentydd ac angladdau yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi diwygio’r rheoliadau coronafeirws ar gyfer Cymru’n unig. Daw’r newidiadau i rym heddiw (Dydd Mawrth Ebrill 7). Gellir gweld y newidiadau yn llawn yma:

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-04/rheoliadau-diogelu-iechyd-cyfyngiadau-coronafeirws-cymru-2020-fel-yu-diwygiwyd.pdf

Nid yw’r newidiadau hyn yn berthnasol i Loegr na gweddill y DU.

Y prif newidiadau yw:

  1. Lle mae gweithloedd ar agor o hyd, yna bydd “cymryd pob cam rhesymol” i sicrhau pellter o 2 fetr rhwng pob un sy’n gweithio yno bellach yn statudol yng Nghymru (ac nid yn gyngor yn unig). Bydd methu â chymryd pob cam rhesymol yn drosedd. Mae hyn yn cynnwys gweithloedd sydd dan reolaeth eglwysi neu grwpiau ffydd eraill.
  2. Bydd y rheoliadau cadw pellter yn statudol hefyd ar gyfer mynwentydd (os ydynt ar agor o hyd). 
  3. Mae ystwytho ar y gofynion ynghylch mynychu angladdau. Yng Nghymru o Ebrill 7 ymlaen ni chyfyngir mynychu’r angladd i aelodau penodedig o’r teulu agos yn unig. Yn hytrach, bydd y sawl sy’n gyfrifol am y man lle cynhelir yr angladd yn pennu faint o bobl all fynychu yn ddiogel, ac yna gellir gwahodd hyd at y nifer hwnnw o bobl (a dim mwy) i ddod. Rhaid gwahodd unigolion penodol. Ceir manylion pellach yma: https://llyw.cymru/mynychu-angladdau-yn-ystod-pandemig-coronafeirws

Adnod y dydd

Linciau