Diogelwch

Screen Shot 2015-09-21 at 11.35.29Sefydlwyd y Panel Diogelwch Cydenwadol yn 2001 pan gyflwynwydein polisi amddiffynplant ‘Er Mwyn ein Plant’.  Mae’r Panel yn gwmni cyfyngedig ers 2009 a daw’r cyfarwyddwyr o Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, Undeb Bedyddwyr Cymru ac Eglwys Bresbyteraidd Cymru – “y tri enwad”.

Rôl y Panel yw cefnogi a chynghori’r tri enwad ynghylch arferion diogelu yng nghyswllt eu gwaith gyda phlant a phobl ifanc ac oedolion bregus. Gwneir hyn drwy lunio a diweddaru’r polisi diogelu ynghyd â chynnig hyfforddiant a chymorth i gyrff lleol. Fel corff a gofrestrwyd gyda’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), mae’r Panel yn gyfrifol am brosesu gwiriadau DBS ar gyfer gweithwyr a gwirfoddolwyr o fewn y tri enwad. Yn 2008 ehangodd i ddod yn ‘gorff cysgodol’ gan ei alluogi i gynnig gwiriadau datgelu ar gyfer sefydliadau ac asiantaethau nad ydynt yn aelodau o’r tri enwad. Mae’r panel yn cyflogi Swyddog Hyfforddiant a Diogelwch rhan amser a Swyddog Gweinyddol rhan amser.

Mae swyddogion y Panel yn trefnu cyfarfodydd panel i drafod materion yn ymwneud ag arferion a pholisi diogelu ac yn gwneud penderfyniadau ynghylch datgeliadau ‘aneglur’. Mae cynrychiolwyr o’r tri enwad yn aelodau o’r paneli hyn ac fe’u enwebwyd yn rhinwedd eu harbenigedd, diddordebau neu gefndir proffesiynol. Mae’r panel yn glynu wrth god cyfrinachedd cadarn.

Staff Y Panel

Swyddog Gweinyddol – Sian Jones
Swyddog Hyfforddiant a Diogelwch – Julie Edwards

Cysylltu a Panel

Gallwch gysylltu â panel mewn amryw o ffyrdd:-

www.paneldiogelwch.org.uk

Ein cyfeiriad post yw:-

Panel Diogelwch Cydenwadol
Uned 1 Vale Parc
Ystad Ddiwydiannol Columned
Dinbych
LL16 5TA

Ein rhif ffôn yw:   01745 817584

Oriau agored arferol y Swyddfa yw Dydd Llun i Ddydd Mercher 9.00yb tan 4.00yh. a bore dydd Iau. Tu allan i’r oriau hyn gallwch adael neges ar ein peiriant ateb a byddwn yn cysylltu yn ôl â chi mor fuan ag y bo modd.

Neu

I gysylltu â ni drwy e-bost  gwybodaeth@paneldiogelwch.org.uk

 

 

Adnod y dydd

Linciau