Cynhadledd Flynyddol Undeb Bedyddwyr Cymru 2018 – Nant Gwrtheyrn

10-13 Mehefin 2018, Nant Gwrtheyrn

Eleni cynhaliwyd Cyfarfodydd Blynyddol Undeb Bedyddwyr Cymru o dan nawdd Cymanfa Arfon. Cafwyd dechreuad arbennig gydag Oedfa Deuluol fywiog yn Nhyddynshon o dan ofal criw Caersalem, Caernarfon a thraddodwyd anerchiad grymus gan y Parchg Olaf Davies, Emmaus, Bangor. Yn dilyn gwledd o swper ‘rhostio mochyn’ cynhaliwyd Cymanfa Ganu yn seiliedig ar emynau awduron Llŷn ac Eifionydd yng Nghapel y Beirdd o dan arweiniad medrus Mr Gwilym Griffith.

Cynhaliwyd gweddill y cyfarfodydd yn Nant Gwrtheyrn ac i amryw o’r cynadleddwyr dyma oedd y tro cyntaf iddynt ymweld â’r lle arbennig hwn a chael cyfle i ddysgu mwy am y gwaith pwysig a gyflawnir yno, fel canolfan dysgu Cymraeg i oedolion.

Yn dilyn cyfarfod busnes yr Undeb ar y prynhawn Llun, cafwyd ‘Seminar 1234 enwad’ lle bu’r Parchedig Ddr Rhys Llwyd yn holi gweinidogion Arfon, sef y Parchedigion Aled Davies ac Olaf Davies, am eu profiadau yn gwasanaethu fel gweinidogion bro. Yn anffodus nid oedd y Parchg Dylan Rhys Parry (sy’n gwasanaethu 4 enwad gwahanol yn Llandudno) yn medru bod yn bresennol oherwydd salwch. Yn ei le, gwahoddwyd y Parchg Eseia Grandis (Adulam Felinfoel, Salem Llangennech a Seion Llanelli) a fu’n gweinidogaethu ym Mhatagonia i rannu ei brofiadau yntau. Bu’n sesiwn hynod ddiddorol pryd y codwyd nifer o gwestiynau pwysig am ddyfodol datblygiadau cyd-enwadol.

Traddodwyd Darlith Goffa Lewis Valentine gan y Parchg Pryderi Llwyd Jones, Cricieth a’i destun oedd ‘Valentine 2018’. Cafwyd dadansoddiad treiddgar ganddo o’r datganiad a wnaed gan Valentine pan ymddangosodd yn Llys y Goron Caernarfon wedi iddo losgi maes hyfforddi’r awyrlu ym Mhenyberth yn 1936 a chawsom ein herio ganddo i ystyried perthnasedd datganiad Valentine yn ein cyd-destun ninnau heddiw.  Mae modd prynu copi o’r ddarlith am £3 drwy gysylltu’n uniongyrchol â’r Parchg Aled Davies. (aled@ysgolsul.comneu 01766 819120)

Ar y nos Lun, urddwyd y Parchg Aled Davies yn Llywydd yr Undeb ac hyfrydwch oedd gwrando ar ei anerchiad ar y testun ‘Llwybrau,’ yn seiliedig ar adnodau agoriadol pennod 43 o broffwydoliaeth Eseia. Cyfeiriodd Aled yn gyntaf at Lwybrau’r Llywydd, sef ei daith ei hun a’r dylanwadau a fu arno; yn ail, at Llwybr y Llywydd, sef llwybr yr Arglwydd Iesu sy’n ein harwain ar hyd taith bywyd ac yn drydydd, at Llwybrau Llewyrchus, sef ei obeithion am flwyddyn ei lywyddiaeth a’i fwriad i galonogi, annog ac ysbrydoli pobl mewn cenhadaeth. Mae’r anerchaid ar gael ar youtube.com.  Dilynwch y linc: Anerchiad Parch. Aled Davies yn Undeb Nant Gwrtheyrn 2018.

Sesiwn olaf y dydd oedd sgwrs ar y soffa yng nghwmni’r cyn- Lywydd, y Parchedig John Talfryn Jones, Ebenezer, Rhydaman a Mr Alun Thomas. Cyfeiriodd John at sawl uchafbwynt ac anrhydedd yr oedd wedi’u profi yn ystod y flwyddyn gan fynegi ei werthfawrogiad am y cyfleon i gynrychioli’r Undeb ar wahanol achlysuron. Brodor o Ynys Môn yw Mr Alun Thomas ac mae ar fin cwblhau ei ddoethuriaeth ym Mhrifysgol y Drindod, Dulyn. Rhannodd ei brofiadau yn astudio’r Hebraeg a’r Aramaeg gan fynegi’i obaith o gael ei alw i’r weinidogaeth.

Thema bore dydd Mawrth oedd Cenhadaeth a chawsom glywed gan y Parchedig Simeon Baker, Cyfarwyddwr Cenhadaeth UBC a’r Dr Menna Machreth, Cydlynydd Cenhadaeth UBC am ddatblygiadau cenhadol yr Undeb. Cyfeiriwyd at y cynlluniau ar gyfer y Tîm i Gymru a fydd yn cychwyn ym mis Medi yn ardal Caernarfon a Bangor, gweithdai cenhadol, bocs offer, grantiau cenhadol, cynllun interniaeth ac ymgyrch Gobaith Gŵyl Ddewi 2018. Yn dilyn hyn cynhaliwyd seminar a oedd yn gyfrwng i ystyried cyfleodd cenhadol heddiw. Bu Catrin Hampton yn sôn am gyfleon mewn chwaraeon, Gruffydd Rhys Davies yn rhannu ei brofiad am genhadu yn y Brifysgol ac Andrew Settatree yn siarad am ei waith yn arwain clybiau ieuenctid. Bu’n fore hynod fuddiol ac yn fodd i’n calonogi a’n herio wrth ystyried ein sefyllfaoedd lleol.

Ar y prynhawn dydd Mawrth cawsom ddilyn llwybrau’r pererinion (mewn bws) a theithio draw i eglwysi hynafol Clynnog ac Aberdaron gan dderbyn croeso brwd a chlywed cyflwyniadau arbennig gan y Parchedigion Lloyd Jones a Naiomi Starkey.

Tro’r Ysgrifennydd Cyffredinol, y Parchg Judith Morris, oedd rhannu ei gobeithion ar gyfer y dyfodol ar y bore dydd Mercher. Cyfeiriodd at rai o heriau’r dyfodol a’r hyn a fyddai’n debygol o nodweddu’r Undeb yn y blynyddoedd i ddod. Byddai’n rhaid gweithio’n agosach gyda’n heglwysi a’r Cymanfaoedd a chydweithio mewn partneriaeth i ddarparu arweiniad gweinidogaethol a chenhadol o’r ansawdd gorau. Yn ystod y sesiwn hon cafodd pob un o’r cynadleddwyr gyfle i rannu straeon gobaith gyda’i gilydd.

Y Parchg Owain Llyr Evans, Minny Street, Caerdydd oedd y pregethwr gwadd yn Oedfa’r Weinidogaeth ar fore dydd Mercher a chawsom bregeth arbennig ganddo wedi’i seilio ar hanes Pedr yn iacháu’r claf wrth Borth y Deml. Yn ystod yr oedfa, croesawyd y Parchg Rob Nicholls, Eglwys Gymraeg Canol Llundain, ac yntau wedi’i ordeinio yn gynharach eleni. Rob hefyd a fu’n gyfrifol am ein harwain yn y defosiynau boreol.

 

I gloi’r gynhadledd cyflwynwyd dau seminar cyfoes a phwysig: y naill gan Lowri Ann Jones, Caernarfon a fu’n rhannu ei phrofiad o wirfoddoli mewn Banc Bwyd a’r llall gan Delyth Wyn Davies, Chwilog a fu’n trafod y modd y gall yr eglwys fod yn dementia gyfeillgar.

 

 

Her y Cynadleddau i’r Dyfodol

Yn ddi-os, cawsom brofiadau bendithiol, defnyddiol a heriol yn ein cynhadledd eleni ac mae’n siŵr y byddai’r rhan fwyaf o’r sesiynau wedi bod o ddiddordeb i Gristnogion ar draws Cymru yn arbennig felly’r seminarau a oedd yn ymwneud â chenhadaeth, gweinidogaeth bro ac ymateb i anghenion cyfoes ein cymdeithas.  Yn yr un modd, diau y buasai llawer o arlwy cyfarfodydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg ac Eglwys Bresbyteraidd Cymru wedi bod o ddiddordeb i’r Bedyddwyr. Onid yw’r amser wedi dod inni ystyried o ddifrif cynnal cynhadledd flynyddol ar y cyd, fel tri enwad, i gynllunio ar gyfer ein cenhadaeth a’n gweinidogaeth yn yr unfed ganrif ar hugain ac i annog a chalonogi ein gilydd ar draws Cymru?   Tybed beth fyddai’r rhwystrau?

Judith Morris

Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb Bedyddwyr Cymru

Adnod y dydd

Linciau