Cynhadledd Flynyddol UBC 10-13 Mehefin 2018

Eleni mae cynhadledd ynyddol Undeb Bedyddwyr Cymru ar wahoddiad Cymanfa Arfon, pan fydd un o weinidogion y Gymanfa ers dros 25 mlynedd, sef y Parch Aled Davies yn esgyn i gadair llywyddiaeth yr Undeb. Bydd hon yn Undeb breswyl, ac fe’i chynhelir i lawr yng Nghanolfan Iaith Nant Gwrtheyrn. Ein braint yw eich croesawu yn gynnes iawn i ddod atom i’r Nant rhwng 10-13 o Fehe n eleni.

 

Dydd Sul, Mehefin 10fed

5.00 yn Nhyddynshon: Oedfa deuluol yng ngofal Rhys Llwyd a chriw Caersalem Caernarfon ac anerchiad gan Olaf Davies.

6.30 yn Nhyddynshon: Rhostio mochyn, gyda swper i bawb yn y capel.
8.00 yng Nghapel y Beirdd: Cymanfa Ganu yng nghapel Robert ap Gwilym Ddu a Dewi Wyn o Ei on, lle cawn gy wyniad i rai o emynwyr Llŷn ac Ei onydd. Noson yng nghwmni Côr Meibion Dwyfor, gyda Gwilym Gri th yn arwain ac Elisabeth Roberts yn cyfeilio.

Yn Nant Gwrtheyrn:

Ar ddydd Llun, byddwn yn cyrraedd y Nant ac yn cofrestru o 11.00 ymlaen, a cynhelir yr holl weithgaredd o hynny ymlaen yn y Nant.

Dydd Llun, Mehefin 11eg

1.00 Prif gynhadledd fusnes Undeb Bedyddwyr Cymru
3.00: Seminar ‘1234 enwad’, lle bydd Rhys Llwyd yn holi Aled Davies, Dylan Rhys ac Olaf Davies am eu pro ad o fod mewn cylchoedd gweinidogaeth bro dau enwad, tri enwad a phedwar enwad. 4.30: Darlith Heddwch Cy wynir Darlith Go a Lewis Valentine eleni gan y Parch Pryderi Llwyd Jones

7.00 Oedfa’r Llywydd
8.30 Sgwrs ar y So a – seiat an ur ol lle bydd cy e i holi pedwar am eu barn a r nifer o faterion.

Dydd Mawrth, Mehfin 12fed

9.15 Myfyrdod boreuol gyda Rob Nicholls
9.45 Cy wyniadau Cenhadaeth yng ngofal Simeon Baker a Menna Machreth 11.45 Seminar ar Genhadaeth heddiw – mewn cymunedau, chwaraeon, colegau a theuluoedd.

2.00: Ar ôl cinio byddwn yn mynd mewn bws ar daith yn dilyn llwybrau’r pererionion o Glynnog i Aberdaron ac Uwchmynydd, gan edrych dros ynys Enlli

7.30: Defosiwn a myfyrdod
8.30: Noson i ymlacio yng nghwmni Aelwyd Chwilog a Gwenan Gibbard

Dydd Mercher, Mehefin 13eg

9.15 Myfyrdod boreuol gyda Rob Nicholls
9.45 ‘Ein Gweledigaeth’ – cy wyniad ar waith yr Undeb yng nghwmni Judith Morris

11.15 Oedfa’r Weinidogaeth gyda Owain Llyr Evans

2.00 Seminar / gweithdy


Pris y gynhadledd yw £75, sy’n cynnwys holl arlwy’r gynhadledd, 5 pryd bwyd poeth, te a cho am y cyfnod a’r daith yn y bws ar brynhawn Mawrth

Pris gwely a brecwast mewn bwthyn am y ddwy noson (Llun/Mawrth) yw £120 y pen. Mae modd archebu nosweithiau ychwanegol un ai nos Sul neu nos Fercher yn uniongyrchol gyda’r Nant, am bris o £60 y noson drwy onio swyddfa’r Nant ar 01758 750 334.

Lawr lwytho ffurflen cofrestru yma –Taflen Groesawu


Am fwy o fanylion neu i gofrestru, cysylltwch gyda: Aled Davies, Ael y Bryn, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd

Ffôn:   01766 819120      neu ebost: aled@ysgolsul.com

Adnod y dydd

Linciau