Cynhadledd Adran Ddi-gymraeg – ‘The Onging Story’ Momentum 2018

Thema Cynhadledd Flynyddol yr Adran Ddi-gymraeg a gynhaliwyd yng Nghanolfan yr Halliwell, Coleg y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin dros ddeuddydd ym Mehefin oedd “The Ongoing Story”.

Gwener, Mehefin 22ain– Dechreuwyd y gweithgareddau gyda chyfarfod busnes UBC, gan roi cyfle i ystyried a chadarnhau cofnodion cyfarfod blynyddol 2017 a chofnodion y cynghorau, y pwyllgorau a’r byrddau. Tra bod aelodau UBC yn cyfarfod yn ystafell Teifi ar gyfer eu cyfarfod, cynhaliodd SWBA eu cyfarfod “Mentro y tu hwnt i’r lleol” yn ystafell gyfarfod Cothi.

Prynhawn Gwener– Yn dilyn cinio yn y Merlin, a chroeso gan y Parchg Nick Bradshaw (SWBA), dechreuodd sesiwn prynhawn Gwener gydag addoliad a chân o dan arweiniad Johnny Wislan a Taylor Filgate o Mount Zion, Aberteifi. Yna cyflwynodd Mark Craig o’r BMS ei gydweithiwr Ben Drabble a fu’n rhannu straeon ysbrydoledig o’r gwaith yr oedd BMS yn ei wneud yn Bardai, Chad ac yn Afghanistan. Rhoddodd Kat Wagner a Menna Machreth Llwyd ddiweddariadau o waith y BMS a’r gwahaniaeth y mae BMS yn ei wneud mewn rhannau eraill o’r byd. Daeth y sesiwn i ben gyda Simeon Baker yn cyflwyno ac yn holi Dr Kang-San Tan, Cyfarwyddwr Cyffredinol newydd BMS, a oedd wedi bod yn y swydd ers mis Medi 2017. Cafwyd y fraint o gwmni Kang-San a’i wraig Loun Ling ar gyfer y gynhadledd a gwerthfawrogwyd eu cyfraniad i’r rhaglen.

   

Roedd y sesiwn nesaf, a gynhaliwyd yn ystafell Cothi, yn gyfle i rannu a gwrando ar yr hyn roedd Duw yn ei wneud ar draws Cymru ac i fyfyrio ar yr heriau a’r cyfleoedd gyda Dr Kang-San Tan. Gofynnwyd i bawb a oedd yn bresennol ddydd Gwener baratoi ymlaen llaw, stori fer o obaith i’w rhannu gydag eraill. Yna cafodd pawb yn yr ystafell gyfle i droi at berson arall i rannu stori o obaith da. Yn yr anhrefn o ran cyfnewid a rhannu straeon dair neu bedair gwaith – daethom yn ymwybodol bod Duw yn wir wrth ei waith. Braf oedd cael ein hatgoffa bod yna obaith yn y stori barhaus nad yw Duw eto wedi ysgrifennu yn ein bywydau. O gwmpas y byrddau, gwnaed amser i drafod lle’r oedd pob un ohonom yn gweld cyfleoedd a heriau o ran cenhadaeth ac roedd yn dda cael Kang-San yn gwrando ac yn cymryd rhan yn y drafodaeth honno. Ynghyd â Loun Ling, helpodd eu mewnwelediadau a’u myfyrdodau i ddirwyn y prynhawn i ben.

Dathliad Nos Wener– Penderfynwyd eleni i gynnal gwasanaeth nos Wener Momentum cyn i bawb swpera, felly ar ôl paned a chacen ar ôl y sesiwn rhannu stori, ymgynullodd y cynadleddwyr yn ôl yn Theatr yr Halliwell. Braf iawn oedd cael addoli gyda’n gilydd dan arweiniad criw Mount Zion, Aberteifi. Fel arfer, neilltuwyd amser i gofio am y gweinidogion oedd wedi’n gadael. Croesawyd gweinidogion newydd a gweinidogion oedd wedi symud i Gymru i weinidogaethu. Cyflwynwyd y Parch Terry Broadhurst, Hwlffordd, fel Llywydd newydd yr Adran Saesneg ac fe’i sefydlwyd yn llywydd gan yr Ysgrifennydd Cyffredinol, rhywun yr ydym yn gwybod a fydd yn dod â’i angerdd a’i frwdfrydedd i’r rôl am y flwyddyn nesaf. Bu’r Parch Aled Davies yn dwyn cyfarchion ar ran yr Adran Gymraeg. Cyfarwyddwr Cyffredinol y BMS, Dr Kang-San Tan, a bregethodd o lyfr Genesis gan ein hatgoffa o genhadaeth fawr Duw drwy Ei bobl. Arweiniodd y Parch Susan Stevenson (SWBA) ni mewn gweddi i orffen gwasanaeth cofiadwy, cyn i bawb gyd-fwyta a chymdeithasu.

Oedfa Agoriadol dydd Sadwrn –

Dechreuodd gweithgareddau dydd Sadwrn gyda dathliad ac addoliad agoriadol pob oed yn Theatr yr Halliwell o dan arweiniad y Parchg Ddr Helen Dare. Estynnwyd y croeso swyddogol i’r holl gynadleddwyr ar ran UBC gan y Parchg Judith Morris, Ysgrifennydd Cyffredinol. Arweiniwyd yr addoliad gan y band a oedd yn cynnwys Helen Dare, Craig Gardiner, Rosie ac Oliver Harries, Steve Lock a Jon Birch. Darllenwyd Salm 139, adnodau 1-3 yn aml leisiol ac yn amlieithog gan Rosie Harries (Saesneg), Kang-San Tan (Malay), Peter Cho (Korea), Loun Ling Lee (Mandarin), Bonni Davies (Cymraeg) ac Eseias Grandis (Sbaeneg). Dangoswyd hanes y wraig wrth y Ffynnon o Ioan 4 ar y sgrin a chyflwynwyd y stori gan Rosie Harries, Moira Kleissner a Craig Gardiner. Cafodd Nick Bradshaw gymorth tri pherson ifanc o’r gynulleidfa i gyfleu ei neges ar sut y daeth “stori Duw” yn “ei stori” a sut y gall adrodd stori Duw i eraill ddod yn ‘stori nhw ‘.

Gweithgareddau plant a phobl ifanc –

Yn dilyn y gwasanaeth agoriadol, casglodd y plant yn ystafell Teifi a’r ieuenctid yn y neuadd chwaraeon, lle’r oedd nifer o weithgareddau wedi eu paratoi ar eu cyfer. Arweinwyr tîm y plant oedd Moira Kleissner, Gemma Buckle, Helen Jones a Carwyn Willis. Arweiniwyd gweithgareddau’r ieuenctid gan John Derek Rees, Owen James, John Rogers, Hannah a Rebekah Smethurst.

 

 

Seminarau– Cynhaliwyd y seminarau canlynol yn ystod y dydd:

Cenhadaeth Mewn Lleoedd Anodd – Kat Wagner, BMS

Dod yn Eglwys Dementia Cyfeillgar – Maggie Rich

Sut y gallwch fod yn Wyddonydd ac yn Gristion? – Emyr McDonald

Celfyddydau Creadigol a Chenhadaeth – Lois Adams

Plant ac Ieuenctid: Rhannu’r Stori – Siân Hancock, Steve Lock ac Emma Mohr

Roy Jenkins Mewn Trafodaeth gyda Kang-San Tan a Loun Ling Lee

‘Gwaith a Thystiolaeth’ gyda Loun Ling Lee

Hyfforddi Disgyblion mewn Byd sy’n newid – Peter Stevenson

Lluniaeth– Darparwyd picnic ar gyfer oedolion ym Mwyty Myrddin ganol dydd, a gweinyddwyd pizzas i’r ieuenctid yn y neuadd chwaraeon; a phicnici’r plant ynYstafellTeifi.

Oedfa Glo Bob Oed– Arweiniwyd yr addoliad i bob oed unwaith eto gan y Parchg Dr Helen Dare gyda chymorth ei band. Cafodd chwech o bobl – dau oedolyn, dau ifanc a dau o blant – eu galw i’r ffrynt i rannu ‘eu storïau o’r diwrnod’ gyda’r gynulleidfa. Siaradodd Patricia Wiltshire a Gareth Cheedy ill dau am yr hyn oedd wedi eu herio a’r hyn a oedd wedi rhoi hyder newydd iddynt o ran yr hyn yr oedd Duw yn ei wneud drwy ei bobl. Siaradodd Alice a Lily Rose am yr hyn yr oeddent wedi’i ddysgu am yr Eglwys drwy weithgareddau hwyliog y plant; ac roedd Katie a Rosie wedi dysgu mai beth bynnag oedd yr heriau, y byddai Duw yno i chi bob amser ac y byddai’n maddau i chi.

Yn ystod y gwasanaeth, dangoswyd fideo o Iesu’n galw ei ddisgyblion cyntaf a chafodd pob un ei atgoffa o alwad Duw ar ein bywydau a’r angen i barhau â’i waith. Cafodd yr wyth person a oedd wedi ymweld â Nepal yn ddiweddar gyda UBC a BMS gyfle hefyd, ar ffilm, i rannu eu hanesion am eu taith.

Portreadwyd galwad y disgyblion cyntaf yn dda wrth i’r Parchg Simeon Baker eistedd ar ymyl y llwyfan gyda gwialen bysgota yn ei law, gan ofyn a oeddem wedi sylweddoli bod gan Dduw ddiddordeb yn ein stori ni. Roedd Duw wedi galw Peter wrth ei enw, “Hei Peter!” ac wedi gofyn iddo fod yn bysgotwr pobl ac roedd angen i ni gael ein hatgoffa bod Iesu eisiau i ni gyd wybod ei stori. Roedd wedi dod â rhwyd fawr gydag ef, ac wrth ein herio i wneud yr hyn y dywedodd Iesu wrthym i’w wneud, gwahoddodd y gynulleidfa – oedolion a phlant – ymlaen i gael eu dal yn y rhwyd. Roedd yn rhyfeddol faint o bobl oedd yn ffitio o dan y rhwyd, ond roedd lle i fwy o hyd gan fod dal lle i fwy yn ein heglwysi.

Wedi i weddïau dros eraill gael eu hoffrymu gan Craig Gardiner a Rosie Harries, heriodd Helen Dare bawb i ymrwymo i’r hyn yr oedd Duw yn ein galw i’w wneud ac i ysgrifennu ar gefn yr esgidiau a oedd wedi eu cynnwys ym mhob pecyn beth fyddai’r cam nesaf yn ein stori.

CymerwydcasgliadatwaithyBMSyn ystodygwasanaeth.

Simeon Baker, Menna Machreth Llwyd, Bonni Davies

Adnod y dydd

Linciau