10/03/20 Cyngor: Coronafeirws Newydd (COVID-19)

10 Mawrth, 2020

Mae’r Coronafeirws Newydd (COVID-19) yn fath newydd o goronafeirws a nodwyd gyntaf yn Ninas Wuhan, Tsieina. Mae’n dechrau gyda symptomau sy’n debyg i’r ffliw gan gynnwys twymyn, peswch, neu brinder anadl. Y dystiolaeth bresennol yw bod y rhan fwyaf o achosion yn ymddangos yn rhai ysgafn. Fodd bynnag, gall symptomau ddatblygu’n niwmonia difrifol. Yn gyffredinol, gall y Coronafeirws Newydd achosi symptomau mwy difrifol mewn pobl sydd â systemau imiwnedd gwan, pobl hŷn, a’r rhai â chyflyrau hirdymor fel diabetes, canser a chlefyd cronig yr ysgyfaint.

Gall aelodau o’r cyhoedd helpu i ddiogelu eu hunain ac eraill drwy gario hancesi papur bob amser, a’u defnyddio i ddal peswch neu disian. Dylent daflu’r hances bapur i’r bin, ac i ladd y germau, dylent olchi eu dwylo â sebon a dŵr, neu ddefnyddio hylif diheintio. Dyma’r ffordd orau o arafu lledaeniad y rhan fwyaf o germau, gan gynnwys y Coronafeirws Newydd.

Yr ydym yn awyddus i sicrhau bod Eglwysi Undeb Bedyddwyr Cymru yn dilyn y cyngor diweddaraf sydd yn cael ei ddarparu gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. ((https://icc.gig.cymru/pynciau/gwybodaeth-ddiweddaraf-am-coronavirus-newydd-covid-19/)

Ar yr un pryd, yr ydym yn awyddus i roi arweiniad penodol o fewn ein cyd destun arbennig ni, gan hyderu y byddwn gyda’n gilydd yn ymateb yn gyfrifol, yn amserol ac uwchlaw popeth mewn modd sydd yn amlygu consyrn a gofal dros eraill.

Arweiniad i Eglwysi

  • Ar hyn o bryd, ni welir unrhyw achos i ohirio unrhyw agweddau o waith arferol ein Heglwysi. Yn hynny, nodwn yr angen i bwysleisio hylendid personol, gan ddilyn y cyfarwyddiadau gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.  (https://icc.gig.cymru/pynciau/gwybodaeth-ddiweddaraf-am-coronavirus-newydd-covid-19/)
  • Fel arfer da, dylid parchu unrhyw gonsyrn gan aelodau neu fynychwyr mewn perthynas â chyfarch eraill, e.e. ysgwyd llaw, cofleidio ayyb.
  • Os yw yn arfer yn eich Eglwys i ddefnyddio cwpan cymun cyffredin, dylid peidio â’r arfer hwn gan ddefnyddio cwpanau unigol yn unig. Dylid hefyd sicrhau, wrth weini’r bara mewn oedfa gymun fod y sawl sy’n paratoi a gweinyddu yn ofalus mewn perthynas â hylendid.
  • Os yw’n arfer yn eich Eglwys i baratoi paned neu fwyd, dylech gynnal asesiad risg penodol, a dilyn cyngor arferol hylendid bwyd yn ofalus. Gellir dod o hyd i’r cyngor diweddara ar safle we hylendid bwyd eich cyngor lleol.
  • Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw reswm dros ohirio unrhyw weithgarwch gyda phlant ac ieuenctid er y gall hyn newid yn y tymor byr. Wedi nodi hynny, dylai arweinwyr fod yn sensitif i’r dewis o weithgareddau / gemau er mwyn sicrhau pawb ein bod yn anrhydeddu unrhyw gonsyrn allai fod ym meddwl rhieni / gwarcheidwaid / plant / ieuenctid.
  • Os ydych yn trefnu grwpiau tŷ, dylid rhoi sylw arbennig i hylendid wrth wahodd eraill atoch neu wrth baratoi unrhyw ddiod / luniaeth ar gyfer mynychwyr.

Arweiniad i Weinidogion

  • Yr ydym yn ymwybodol iawn o’n cyfrifoldeb i fod yn bresenoldeb gofalgar mewn sefyllfaoedd lle gall pobl bod yn dioddef yn gorfforol, dioddef o ofid neu bryder, yn gofalu am aelod o deulu / ffrind neu yn gorfod cyfyngu eu symudiadau eu hunain dros dro. Mewn cyd-destun o’r fath mi fydd angen i bob gweinidog ystyried ymateb priodol ymhob cyd-destun.
  • Bydd angen cyd dealltwriaeth rhwng arweinwyr ag aelodau mewn perthynas â gofal bugeiliol yn y cyfnod hwn. Tra yn awyddus i sicrhau fod gofal yn cael ei gynnig, dylai gweinidogion ymarfer sensitifrwydd wrth holi os yw ymweliad â chartref neu gartref henoed / cartref gofal bob amser yn briodol. Gan fod nifer fawr o’n haelodau yn perthyn i’r grwpiau hynny sy’n cael ei hystyried fel risg uchel fe ddylem weithredu mewn ffordd sydd yn cydnabod hynny.
  • Fel yn achos yr Eglwysi uchod, yr ydym yn pwysleisio’r angen am hylendid personol ac ar yr un pryd, yn angen i barchu consyrn neu ofid unigolion mewn perthynas â ysgwyd llaw, cofleidio ayyb.
  • Yr ydym yn awyddus i sicrhau er hynny, nad ydym yn esgeuluso ymweld lle bo angen nac ychwaith yn peidio cysylltu dros y ffôn ayyb.

Byddwn yn diweddaru’r arweiniad pan fydd cyngor newydd yn cael ei gyhoeddi gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 

 

 

Adnod y dydd

Linciau