Cylchgrawn Dydd Gŵyl Dewi 2020

Mae’n bleser gennym rannu ein cylchgrawn cenhadol blynyddol ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi.

Yn dilyn llwyddiant y blynyddoedd diweddar, mae Undeb Bedyddwyr Cymru wedi cydweithio gyda Hope Together i gyhoeddi cylchgrawn bach newydd ar gyfer 2020 y gall eglwysi ei rannu yn eu cymunedau yn ystod dathliadau Gŵyl Ddewi.

Mae Hope yn ceisio annog eglwysi i bontio â’u cymuned gan ddefnyddio dathliadau gwahanol y flwyddyn. Dyma’r  trydedd flwyddyn i ni gydweithio i gynhyrchu cylchgrawn bach Cymraeg a Saesneg gefn wrth gefn, sy’n cyflwyno pobl i’r ffydd Gristnogol. Mae cylchgrawn newydd 2020 yn cynnwys cyfweliad â’r cyn chwaraewr rygbi Garin Jenkins, erthygl ar y chwaraewr pêl-droed Rabbi Matondo, hanes yr emyn Calon Lân a rysáit Bara Brith. Mae cyfeiriad gwefan ar y daflen hefyd a fydd yn gallu rhoi mwy o wybodaeth i bobl sydd eisiau gwybod mwy am y ffydd Gristnogol. Rydym yn credu bod potensial i bontio dathlu Cymreictod â chenhadaeth ar Fawrth 1af.

Isod i’w lawrlwytho mae syniadau sut i ddefnyddio’r daflen e.e. postio’r cylchgrawn drwy ddrysau, rhoi gwahoddiad i wasanaeth Gŵyl Ddewi eich eglwys yn y daflen, cynnal noson gawl yn yr eglwys a.y.y.b.

Byddem yn falch i rannu’r taflenni yma gyda chi a’ch eglwysi. Os hoffech archebu copïau o’r cylchgrawn ar gyfer eich eglwys, ardal, grŵp o eglwysi, mae ffurflen archebu ar gael i’w lawrlwytho isod. Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, neu i osod eich archeb anfonwch neges/ffurflen at: dewisant@ubc.cymru

Byddem yn ddiolchgar i dderbyn eich archebion erbyn Chwefror 14eg ar yr hwyraf fel eu bod yn eich cyrraedd mewn da bryd.

Dyma’r dogfennau gallwch lawrlwytho drwy bwyso arnynt isod:

  1. PDF o’r cylchgrawn: Cylchgrawn 2020
  2. Syniadau ynglŷn â sut i ddefnyddio’r cylchgrawn fel adnodd cenhadol: Sut i ddefnyddio cylchgrawn 2020
  3. Ffurflen i chi archebu swm o gopïau oddi wrth Undeb Bedyddwyr Cymru: Ffurflen Archebu cylchgrawn Dewi Sant

Gobeithiwn y bydd eglwysi’n gweld y cylchgrawn fel adnodd defnyddiol er mwyn cyfeirio pobl at yr Arglwydd Iesu yn ystod gwanwyn 2020.

Adnod y dydd

Linciau