Cyfleon Cenhadol Pasg a Gŵyl Ddewi 2018

Gwneud yn fawr o Gyfleoedd Cenhadol 2018

Yn ystod mis Rhagfyr 2017, aeth nifer o eglwysi ati i rannu copïau arbennig o’r Cylchgrawn Cristion o amgylch y tai yn eu hardaloedd fel ffordd newydd o gysylltu gyda’u cymunedau ac o fynd â’r newyddion da at bobl yn lle disgwyl iddyn nhw wneud y cam cyntaf. Bu rhai ohonoch mewn gweithdai cyn y Nadolig i helpu eglwysi i wneud y mwyaf o gyfleon y Nadolig, nid yn unig drwy gynnal gwasanaethau a rhannu deunydd darllen Cristnogol, ond hefyd drwy ddangos cariad mewn ffyrdd ymarferol. Ac wrth gwrs, fe fuom ni i gyd fel eglwysi, drwy wahanol gyfarfodydd ac oedfaon yn cyhoeddi, dathlu a rhannu’r Newyddion da am Iesu Grist dros yr Ŵyl.

Ym mis Ionawr eleni, cynhelir gweithdai pellach, fydd y tro hwn yn canolbwyntio ar wneud yn fawr o gyfleoedd a ddaw i estyn allan i’n cymunedau adeg Dydd Gŵyl Dewi a’r Pasg. Bydd y cyntaf o’r rhain yn Yr Ysgoldy, Llanuwchllyn  (LL237NA) ar Ionawr y 23ain o 7 hyd 8.30 a’r ail  yng nghanolfan Y Llwyfan, Caerfyrddin(SA31 3EQ) ar Ionawr y 24ain o 2.30 – 4. Mae’r gweithdai yma yn addas i weinidogion ac arweinyddion lleyg, athrawon Ysgol Sul neu unrhyw un sy’n trefnu gweithgareddau yn eu heglwysi.

Trefnir y gweithdai ar y cyd rhwng Undeb Bedyddwyr Cymru, Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, Eglwys Bresbyteraidd Cymru a’r Eglwys Fethodistaidd yng Nghymru. Mae croeso i bobl o eglwysi eraill wrth gwrs i ymuno â ni.Bydd y rhain yn sesiynau anffurfiol a bydd cyfle i weld adnoddau Pasg addas i oedolion a phlant, syniadau am sesiynau ieuenctid, ac oedfaon. Roedd ymateb cadarnhaol i’r gweithdai Nadolig a gynhaliwyd yn ddiweddar, a sawl un yn dweud mor ddefnyddiol oedd y trafod a’r adnoddau. Edrychwn ymlaen at gael eich cwmni yn Llanuwchllyn neu Caerfyrddin.

Casi M Jones

I gofrestru cysyllwch gyda’r Dr Menna Machreth Llwyd drwy ffonio 07973820580 neu ebost mennamachreth@ubc.cymru

Adnod y dydd

Linciau