Cyfarfodydd Blynyddol Senana Cymru 2020

Cyfarfodydd Blynyddol Senana Cymru 2020

Annwyl gyfaill,

Os gwelwch yn dda a wnewch chi rannu’r neges ganlynol â’ch aelodau?

Roedd eglwysi Cymanfa Penfro, ac yn arbennig iawn aelodau Cylch Carn Ingli, yn edrych ymlaen yn fawr at gael gwahodd pobl ar draws Cymru i ymuno gyda hwy yn y Cyfarfodydd Blynyddol ar 6ed o Fai yng nghapel Caersalem Dyfed, gerllaw Trefdraeth. Wrth reswm, a ninnau yng nghanol pandemig byd-eang nid oedd gobaith eu cynnal. Mae’r cyfarfodydd wedi cael eu gohirio am flwyddyn. Gobeithir y byddwn yn gallu eich croesawu yno ar 5ed Mai 2021.

Gan fod y Cyfarfodydd Blynyddol a’r Gynhadledd Flynyddol, a gynhelir ar ddechrau mis Medi, yng Ngholeg Llambed yn gysylltiedig â’i gilydd, gohiriwyd honno hefyd am flwyddyn.

Cwlwm – Fel arfer fe fydd cylchgrawn Mudiad y Chwiorydd yn cael ei ddosbarthu yng nghyfarfod Blynyddol y Senana ym mis Mai. Ni fydd hwnnw’n cael ei argraffu ar hyn o bryd ond bydd copi ohono’n cael ei roi ar wefan Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gobeithir danfon gair ysbrydoledig atoch ddechrau Mai i gyd-ddigwydd â’r Cyfarfodydd Blynyddol.

Gofalwch ar ôl eich gilydd, cadwch yn saff a gobeithir eich gweld y flwyddyn nesaf.

Cofion gorau

Anne Lapage, Llywydd / President

Bonni Davies, Is-lywydd /Vice President

Suzanne Roberts, Ysgrifennydd / Secretary

Adnod y dydd

Linciau