Archifau Blog

Griffiths – David (Dafydd) 1881-1921

Un o feibion Bwlch-carreg-y-mynydd,  tyddyn a orweddai ar ymyl y ffordd rhwng Penygroes a Maesybont, Sir Gaerfyrddin – oedd Dafydd. Oddi yma, ar lethrau’r garreg galch, gallai weld, ar ddiwrnod braf, olygfeydd godidog hyd at saith o  siroedd, gan gynnwys

Morgan – David Eirwyn (1918-1982)

Un o blant Penygroes, Sir Gaerfyrddin oedd David Eirwyn Morgan, ac yn fab i Rachel a David Morgan.  Glöwr oedd ei dad, ac addolai’r teulu yn Eglwys Saron, Llandybie. Yn anffodus, bu farw David Morgan pan oedd y plant yn

Dole – James (1926-2009)

Un o blant Llanbradach yng Nghwm Rhymni oedd James Dole, a’i eni yn un o dri phlentyn Esther Ann (nee Phillips) a Richard Thomas Dole. Gweithiodd Ronald ei frawd, a’i chwaer Norma mewn siopau ar hyd eu hoes. Bu’r teulu’n

Darlith Edwin Stephen Griffiths Dydd Gwener 5 o Fehein ar 3.30 yp

Download the PDF file .

Cadw’n ddiogel wrth ddefnyddio Zoom arlein

Cadw’n ddiogel wrth ddefnyddio Zoom arlein Ar gyfer eglwysi sy’n defnyddio Zoom neu ystyried ffyrdd eraill o gysylltu ar-lein, mae mater diogelu yn parhau i fod yn un pwysig. Mae’r canlynol yn grynodeb byr o gamau syml y dylai unrhyw

Cylchgrawn Cwlwm – Mudiad Chwiorydd UBC

Download the PDF file .

Cyfarfodydd Blynyddol Senana Cymru 2020

Cyfarfodydd Blynyddol Senana Cymru 2020 Annwyl gyfaill, Os gwelwch yn dda a wnewch chi rannu’r neges ganlynol â’ch aelodau? Roedd eglwysi Cymanfa Penfro, ac yn arbennig iawn aelodau Cylch Carn Ingli, yn edrych ymlaen yn fawr at gael gwahodd pobl

Neges Y Pasg 2020

Download the PDF file .

Diweddariad COVID-19: Gweithloedd, mynwentydd ac angladdau yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi diwygio’r rheoliadau coronafeirws ar gyfer Cymru’n unig. Daw’r newidiadau i rym heddiw (Dydd Mawrth Ebrill 7). Gellir gweld y newidiadau yn llawn yma: https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-04/rheoliadau-diogelu-iechyd-cyfyngiadau-coronafeirws-cymru-2020-fel-yu-diwygiwyd.pdf Nid yw’r newidiadau hyn yn berthnasol i Loegr na gweddill y DU.

COVID-19: Cyfarwyddiadau i Landlordiaid a Thenantiaid

Mae pawb yn sylweddoli erbyn hyn ein bod yn byw mewn cyfnod anarferol yn llawn newidiadau ac ansicrwydd. Wrth ymateb i’r achosion o Coronafeirws, mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi amrywiaeth o fesurau i gefnogi Landlordiaid a

Adnod y dydd

Linciau