Archifau Blog

Oedfa Cartref Glyn Nest

Gweler isod Oedfa Cartref Glyn Nest a luniwyd yn arbennig ar gyfer ein heglwysi i lawrlwytho. Oedfa Glyn Nest cym 2019 Mae’r Sul olaf ym mis Ionawr wedi’i ddynodi fel Sul Glyn Nest ond yn naturiol nid oes rhaid glynu

CYFLOGAU A THREULIAU 2019

CYFLOGAU A THREULIAU 2019 Isafswm Cyflog – £23,127 Treuliau – £ 2,347 Lwfans Tŷ – £ 3,847 Y GYLLIDEB GYFAN am 2019 yw £16 yr aelod YMDDIRIEDOLAETH Disgwylir i’r eglwysi y mae’r Gorfforaeth yn ymddiriedolwr arnynt ddanfon copi o’i Hadroddiad

Jones – Idwal Wynne (1938-2006)

Un o gymeriadau unigryw y pupud Bedyddiedig yn ail hanner yr ugeinfed ganrif oedd y Parchg Idwal Wynne Jones. Un  a anwyd yn Sir Fôn oedd Idwal, a wasanaethodd yn bennaf ym Mhorthmadog a Llandudno, ond a anwylwyd gan Gymru

Cynhadledd Undydd Dydd Gweddi’r Byd

Williams – David Carl (1939- 2018)

Dywedir am rai, eu bod wedi eu geni i fod yn weinidogion, ac yn ôl barn llawer, roedd DavidCarl Williams yn un o’r cyfryw rai. O ran ei ymddangosiad a’i ymarweddiad, roedd yn gyfforddus yn y swyddogaeth o fod yn

Evans – John Douglas (1913 – 1987)

Bydd rhai gweinidogion yn amlygu eu hunain drwy eu cyfraniadau llafar neu eu gwaith ysgrifenedig,. Bydd eraill yn llenwi swyddi amlwg yng ngweinyddiad yr enwad, ond bydd rhai yn gwneud eu cyfraniad yn dawel a di-ffws, fel na bydd llawer

Roberts – Owen Ellis (1909- 1983)

Pwy bynnag oedd y gwreiddiol o blith Gwŷr Mawr Môn, mae’n sicr y byddai Bedyddwyr Cymru yn ail hanner yr 20g. yn ystyried Owen Ellis Roberts yn un o’r rheini.  Roedd yn ŵr tal a chyderth, a’i gyfraniad i waith

Richards – D. Eilir (1927-2015)

Ganed Eilir y 7fed o Fehefin, 1927, yn Abercych, yn olaf o ddeg o blant i’r diweddar Gwilym a Martha Richards.  Cafodd ei addysg gynnar yn ysgol y pentref ac Aberteifi.  Wedi rhai blynyddoedd o weithio yn siop ddillad dynion,

Garnon – David Carey (1924-1995)

Ganwyd D. Carey Garnon yn 1924 yn Llandudoch, Sir Benfro, yn fab i Mansel Carey Garnon a’i briod Mary Ann (Polly), ac yn frawd hŷn i Mair.  Saer coed ac adeiladwr oedd y tad, ac yn aelod amlwg yn Eglwys

Edwards – Dafydd Henri (1936-2018)

Gellir hawlio bod Dafydd Henri Edwards yn eithriad ar lawer cyfrif, ac un ohonynt oedd iddo ysgrifennu hunangofiant a hynny ar ei draul ei hun.  Yn y cenedlaethau cynt, bu’n arfer i rywun lunio cofiant i’r gweinidog a byddai hwnnw’n

Adnod y dydd

Linciau