Archifau Blog

Croeso cynnes i ‘Cenn@d’!

Wythnosolyn bywiog, mewn lliw llawn, sy’n cael ei gyhoeddi ar y cyd rhwng Eglwys Bresbyteraidd Cymru ac Undeb y Bedyddwyr yw Cenn@d. Mae’n ffrwyth trafodaethau rhwng gwahanol enwadau Anghydffurfiol, sy’n dwyn y gorau o’r Goleuad a Seren Cymru at ei

Adnodd Newydd ar gyfer yr Adfent

Taith drwy’r Adfent  Yn y flwyddyn hon o weddi, rydym yn falch o ddarparu’r adnodd Adfent hwn y gallwch ei rannu gyda’ch aelodau a chyfeillion eich eglwys i’n helpu i wneud y daith bwysicaf oll y Nadolig hwn. Wrth i

Gweddi 2020 – Gweddïau Diolchgarwch

Gweddïau Diolchgarwch Mae’n bleser mawr gennym gyflwyno’r pedwerydd ‘Pecyn Gweddi’ sef pecyn olaf y gyfres “Gweddi 2020”. Yn ystod y flwyddyn hon, rydym wedi bod yn annog ein gilydd i weddïo, gan ddefnyddio patrwm y calendr Cristnogion i roi ffocws

Blwyddyn Weddi – Pecyn Gweddi’r Pentecost.

Pecyn Adnoddau 3 Y Pentecost – Gweddïau Grymus Mae’n bleser gennym gyhoeddi trydydd pecyn y gyfres Gweddi 2020. Mawr obeithir y bu’r pecynnau blaenorol o gymorth i chi ac rydym yn falch o gyflwyno’r trydydd pecyn yn y gobaith y

Cadw mewn Cysylltiad – Rhestr Adnoddau ac Awgrymiadau

Cadw mewn Cysylltiad Rhestr wedi’i diweddaru 09.04.20 Fel Cristnogion, credwn fod cymdeithas yn holl bwysig. Er na fedrwn gyfarfod yn y capel, mae yna wledd o adnoddau a chyfryngau amgen ar gael i’n cynorthwyo yn ein hymdrechion i gysylltu, arfogi

Galwad i Weddïo ac i Weithredu – Cytun

Ar Sul y Mamau yma, Mawrth 22ain, mae Cytun (Elgwysi ynghyd yng Nghymru) yn galw ar bob eglwys i ddynodi Diwrnod Cenedlaethol o Weddi a Gweithredu. Ar adeg fel hon, pan fydd cynifer yn ofnus a cheir ansicrwydd mawr, cawn

Gweddi 2020 – Y Grawys, Dydd Gŵyl Dewi a’r Pasg.

Pecyn Adnoddau 2 Y Grawys, Dydd Gŵyl Dewi a’r Pasg. Mae’n bleser gennym gyhoeddi ail becyn y gyfres Gweddi 2020. Mawr obeithir y bu’r pecyn cyntaf, sef yr Adfent a’r Flwyddyn Newydd o gymorth i chi ac rydym yn falch

Cylchgrawn Dydd Gŵyl Dewi 2020

Mae’n bleser gennym rannu ein cylchgrawn cenhadol blynyddol ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi. Yn dilyn llwyddiant y blynyddoedd diweddar, mae Undeb Bedyddwyr Cymru wedi cydweithio gyda Hope Together i gyhoeddi cylchgrawn bach newydd ar gyfer 2020 y gall eglwysi ei

Gweddi 2020 – Adnoddau ar gyfer Yr Adfent a’r Flwyddyn Newydd

Mae’n bleser gennym gyflwyno pecyn cynta’r gyfres Gweddi 2020 sydd yn cynnwys casgliad o syniadau ac adnoddau ichi eu defnyddio yn eich eglwys yn ystod tymor yr Adfent a’r Flwyddyn Newydd. Bydd rhagor o becynnau yn dilyn yn eu tro

Adnod y dydd

Linciau