Cronfa Adeiladu’r Bedyddwyr yng Nghymru (y cyfeirir ati fel “y Gronfa”)

YMGYNGHORIAD YNGHYLCH DIWYGIO’R RHEOLAU 

Mae’r Gronfa yn gweithio gyda’r Comisiwn Elusennau i newid rheolau cyfansoddiadol y Gronfa. Nodir y newidiadau allweddol i’r rheolau cyfansoddiadol isod, a gellir cael copi llawn o’r rheolau cyfansoddiadol arfaethedig gan Andrew Price (manylion cyswllt ar ddiwedd yr hysbysiad).

Cymeradwywyd y newidiadau allweddol hyn gan y Cynadleddau Cymraeg a Saesneg yn 2019.

Mae’r Comisiwn Elusennau yn ei gwneud yn ofynnol i’r Gronfa ymgynghori ag aelodau Undeb Bedyddwyr Cymru, i roi cyfle iddynt wneud sylwadau ar/neu wrthwynebu’r newidiadau.

Cytunwyd ar reolau cyfansoddiadol cyfredol y Gronfa ym 1903. Mae’r newidiadau yn cael eu cyflwyno i ddiweddaru’r rheolau ac i adlewyrchu arferion cyfredol. Ni fydd y newidiadau yn effeithio ar brif ddiben y Gronfa, sef darparu benthyciadau i wella neu adeiladu addoldai.

Y newidiadau allweddol yw:

  • rhoi’r gallu i’r Gronfa, cyhyd â bod ei phrif ddiben yn cael ei diogelu, wario arian yn fwy cyffredinol i hyrwyddo enwad y Bedyddwyr yng Nghymru; yn ogystal â
  • ffurfioli penodiad Corfforaeth Undeb Bedyddwyr Cymru Cyfyngedig (“y Gorfforaeth”) yn unig aelod y Gronfa. Y Gorfforaeth yw’r unig aelod ers o leiaf 1937, a hi hefyd yw ymddiriedolwr y Gronfa.

Gellir gwneud sylwadau ar y cynnig i Andrew Price o PWW Solicitors 70 Sgwâr San Siôr, Llundain SW1V 3RD, neu drwy neges e-bost at aprice@pwwsolicitors.co.uk

Y dyddiad cau ar gyfer sylwadau yw 19 Awst 2020.

Adnod y dydd

Linciau