Cofio a Chymodi – Paul Smethurst yn ‘Catalyst Live’ BMS

Clive14-980x360

Bu’r Parch Paul Smethurst o Lanelli yng nghynhadledd Catalyst Live y BMS (Cymdeithas Genhadol y Bedyddwyr) lle bu trafod syniadau heriol a newydd i wneud i ni fel Cristnogion feddwl! Dyma adroddiad o’r digwyddiad sy’n canolbwyntio ar gyfraniad y diwinydd enwog Miroslav Volf sy’n sôn am bwysigrwydd y cof wrth gymodi.

 

‘Sut ddylem ni gofio drygau’r gorffennol?’

I Miroslav Volf, Croatiad o dras ethnig a fu’n byw drwy erchyllterau annynol gwrthdaro’r Balcanau yn y 1990au, nid cwestiwn academaidd mo hwn yn unig. Bellach yn Athro Diwinyddiaeth ym Mhrifysgol Yale bu’n brif siaradwr yn nigwyddiad ‘Catalyst Live’ dan nawdd y BMS – Cymdeithas Genhadol y Bedyddwyr – ddiwedd mis Hydref yn 2014. Yn y digwyddiad fe dywysodd e ni’n effeithiol wrth ymchwilio’r cwestiwn hwn gan arddangos gwreiddiau diwinyddol dwfn, ysbrydolrwydd wedi ei ganolbwyntio ar Grist a doethineb bugeiliol.

Yn ei lyfr arloesol, Exclusion and Embrace, awgrymodd Volf bod pedair elfen i gymod: maddeuant, ymddiheuriad, adferiad a chofio. Ar ôl crynhoi’r pwyntiau yma dywedodd y byddai’n canolbwyntio ar un yn ystod ‘Catalyst Live’ sef yr elfen sydd wedi gweld y lleiaf o drafodaeth; cofio. Dywedodd fod cofio’n gywir am ddrygioni’r gorffennol yn rhan hanfodol wrth ddod i gymod, ac aeth ymlaen i disgrifio’r pedwar peth ynghlwm â hyn.

Yn gyntaf, dywedodd Volf fod rhaid cofio’r gwirionedd am beth ddigwyddodd. Mae tueddiad gan y sawl a welir fel y ‘dioddefwr’ yn ogystal â’r sawl a ystyrir fel y ‘gorchfygwr’ i ddehongli digwyddiadau yn ôl eu buddiannau moesol eu hunain; yn aml caiff eu dehongliadau eu lliwio ag anwiredd sy’n golygu y bydd yr anghyfiawnder yn parhau yn ôl Volf. Felly mae’n rhaid cofio yn gyfrifol. Anogodd Volf ni i gydnabod fod y ffordd rydyn ni’n cofio drygau’r gorffennol nid yn unig yn ein heffeithio ni ond hefyd yn newid ein hagwedd a’n hymdriniaeth o eraill.

Miroslav Volf Catalyst Live 2014

Oni fyddwn wedi ein llorio gan yr her o gofio’n eirwir a chywir mae Volf yn ein pwyntio tuag at waith yr Arglwydd Iesu Grist a’n hannog i weld fel hyn: ‘The good news of the cross is that we can remember rightly.’

Oherwydd hyn, ei drydydd pwynt yw bod rhaid i ni gofio’n obeithiol. Yn hytrach na gadael i’n hunaniaeth gael ei ddiffinio gan y cof am y drygau a wnaed yn ein herbyn, mae cariad Duw, wedi ei fynegi yng Nghrist fel y ‘dioddefwr’ a’r ‘gorchfygwr’ yn un, yn cynnig llwybr clir i ni drwy’r cof. Yn olaf, oherwydd y gobaith yma, siaradodd Volf am yr angen a’r cyfle i gofio mewn modd gymodlon. Oherwydd gwaith Crist mae dyfodol y dioddefwyr a’r drwgweithredwyr nid o’u mewn eu hunain ond o’r tu allan; cawn ein cymodi â Duw fel rhodd o’i ras ef a gallwn gymodi gyda’n gilydd wrth i ni dderbyn gras Duw ar ein cyfer drwy Iesu Grist a’i gynnig i’r ‘arall’ fel rhodd.

Os oes gennym y dewrder i gofio drygau’r gorffennol yn gywir, fe’n galluogir ni a’r ochr arall i fyw’n rhydd mewn ‘cymuned ddidwyll o gariad’ yn ôl Volf; cymuned sy’n derbyn, yn ddiolchgar ac yn ostyngedig, neges Dduw am gymod, ac wedyn, dim ond wedyn, ein galluogi i fod yn offerynnau cymod. Dyma’r hyn a’n gelwir i fod (2 Corinthiaid 5:16-21).

I ni yng Nghymru, er nad yw drygau’r gorffennol yn mynd mor bell â’r tywallt gwaed ofnadwy a fu yng Nghroatia, efallai, o ystyried ein hanes fel cenedl, fod perthnasedd i ni yn neges Volf am bwysigrwydd cymod ac na ddylai’r mater o gofio’n gywir fod yn gwestiwn academaidd i ninnau chwaith.

I weld neges Volf yn ei gyfanrwydd, edrychwch ar y fideo isod ac ewch i wefan Catalyst Live i gael blas ar siaradwyr eraill digwyddiad y BMS.

Catalyst Live, Miroslav Volf, Reading, October 2014 from BMS World Mission on Vimeo.

Adnod y dydd

Linciau