Archifau Blog

Hysbysiad – Cynllun Comissiwn Elusennau ar gyfer Capel Y Bedyddwyr Berea, Criccieth

Chairty Commission – Notice of scheme (Berea Baptist Chapel, Criccieth)

Swyddi Gwag

Mae Undeb Bedyddwyr Cymru yn awyddus i benodi unigolion brwdfrydig i’r swyddi canlynol i weithio fel rhan o dîm ymroddedig sy’n darparu arweiniad, cefnogaeth a chymorth i’n Heglwysi. _________________________ Swyddog Cenhadaeth a Chyfathrebu Digidol (35 awr yr wythnos) Lleoliad: Cynigir

Gweddi ar gyfer Y Pasg

Gweddi ar gyfer y Pasg oddi wrth CYNNAL, y gwasanaeth cwnsela i Weinidogion, Clerigion, gweithwyr Cristnogol, a’u teuluoedd.  Mae CYNNAL yn delio â phob math o broblemau ac yn cymryd ymagwedd gyfannol sy’n mynd i’r afael â’r rhyngweithio rhwng y

Croeso cynnes i ‘Cenn@d’!

Wythnosolyn bywiog, mewn lliw llawn, sy’n cael ei gyhoeddi ar y cyd rhwng Eglwys Bresbyteraidd Cymru ac Undeb y Bedyddwyr yw Cenn@d. Mae’n ffrwyth trafodaethau rhwng gwahanol enwadau Anghydffurfiol, sy’n dwyn y gorau o’r Goleuad a Seren Cymru at ei

Apêl Timothy Richard 2019-2021

Agosawn at y marc hanner ffordd – Diolch! Targed yr Apêl:                         £40,000 Cyfanswm yr Apêl hyd yma:   £16,782 (Ionawr 2021) Adnoddau newydd 2021 ar gyfer gwasanaethau ar-lein

Swydd – Gweinyddydd (18 awr yr wythnos)

Mae Undeb Bedyddwyr Cymru yn awyddus i benodi Gweinyddydd (18 awr yr wythnos) Lleoliad: Swyddfa Undeb Bedyddwyr Cymru, Y Llwyfan, Heol y Coleg, Caerfyrddin Pwrpas y Swydd: Cyflawni ystod eang o ddyletswyddau gweinyddol er mwyn sicrhau bod y swyddfa yn

CYFLOGAU A THREULIAU 2021

CYFLOGAU A THREULIAU 2021 CYFLOGAU A THREULIAU 2021 Isafswm Cyflog – £23,685 Treuliau – £ 2,404 Lwfans Tŷ – £ 3,939 Y GYLLIDEB GYFAN am 2019 yw £17.50 yr aelod YMDDIRIEDOLAETH Disgwylir i’r eglwysi y mae’r Gorfforaeth yn ymddiriedolwr arnynt

Adnodd Newydd ar gyfer yr Adfent

Taith drwy’r Adfent  Yn y flwyddyn hon o weddi, rydym yn falch o ddarparu’r adnodd Adfent hwn y gallwch ei rannu gyda’ch aelodau a chyfeillion eich eglwys i’n helpu i wneud y daith bwysicaf oll y Nadolig hwn. Wrth i

Chwiorydd Bedyddwyr y Byd Dydd Gweddi – 2 Tachwedd

Download the PDF file .

Gweddi 2020 – Gweddïau Diolchgarwch

Gweddïau Diolchgarwch Mae’n bleser mawr gennym gyflwyno’r pedwerydd ‘Pecyn Gweddi’ sef pecyn olaf y gyfres “Gweddi 2020”. Yn ystod y flwyddyn hon, rydym wedi bod yn annog ein gilydd i weddïo, gan ddefnyddio patrwm y calendr Cristnogion i roi ffocws

Adnod y dydd

Linciau