Archifau Blog

Oedfa Cartref Glyn Nest

Gweler isod Oedfa Cartref Glyn Nest a luniwyd yn arbennig ar gyfer ein heglwysi i lawrlwytho. Oedfa Glyn Nest cym 2019 Mae’r Sul olaf ym mis Ionawr wedi’i ddynodi fel Sul Glyn Nest ond yn naturiol nid oes rhaid glynu

CYFLOGAU A THREULIAU 2019

CYFLOGAU A THREULIAU 2019 Isafswm Cyflog – £23,127 Treuliau – £ 2,347 Lwfans Tŷ – £ 3,847 Y GYLLIDEB GYFAN am 2019 yw £16 yr aelod YMDDIRIEDOLAETH Disgwylir i’r eglwysi y mae’r Gorfforaeth yn ymddiriedolwr arnynt ddanfon copi o’i Hadroddiad

Diweddariad Apel DEC ar gyfer Indonesia oddi worth Cymorth Cristnogol

Diolch o galon am eich cymorth yn codi proffil yr Apel Tsunami Indonesia DEC dros y dyddiau diwethaf. Heddiw cyhoeddwyr bod £380,000 wedi dod mewn yng Nghymru, newyddion gwych. A fedra’i ofyn ichi plis cario mlaen i rannu’r Apel DEC

Mae angen yn fawr: Daeargryn a Tsunami Indonesia

Mae’r angen yn fawr. Yn dilyn daeargryn a tsunami, mae pobl #Indonesia’n dioddef. Allwch chi helpu? Mae gennym apêl arbennig ymlaen. Bydd eich haelioni’n gwneud gwahaniaeth. https://www.christianaid.org.uk/emergencies/indonesia-tsunami-appeal   Cymorth brys i gymunedau sydd wedi eu distrywio gan ddaeargryn a tswnami

Cyflwyno’r Tîm i Gymru newydd am 2018-2019

Dyma gyflwyno’r Tîm i Gymrunewydd a fydd yn gwasanaethu eglwysi Cymanfa Arfon yn 2018-19. Pwrpas y flwyddyn yw annog Cristnogion ifanc i roi blwyddyn i brofi a datblygu doniau ac i gynorthwyo cenhadaeth yr eglwysi. Byddant yn byw yn y

Cynhadledd Flynyddol Undeb Bedyddwyr Cymru 2018 – Nant Gwrtheyrn

10-13 Mehefin 2018, Nant Gwrtheyrn Eleni cynhaliwyd Cyfarfodydd Blynyddol Undeb Bedyddwyr Cymru o dan nawdd Cymanfa Arfon. Cafwyd dechreuad arbennig gydag Oedfa Deuluol fywiog yn Nhyddynshon o dan ofal criw Caersalem, Caernarfon a thraddodwyd anerchiad grymus gan y Parchg Olaf

Cynhadledd Adran Ddi-gymraeg – ‘The Onging Story’ Momentum 2018

Thema Cynhadledd Flynyddol yr Adran Ddi-gymraeg a gynhaliwyd yng Nghanolfan yr Halliwell, Coleg y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin dros ddeuddydd ym Mehefin oedd “The Ongoing Story”. Gwener, Mehefin 22ain– Dechreuwyd y gweithgareddau gyda chyfarfod busnes UBC, gan roi cyfle i

Dathlu a Diolch yn y Cynulliad Cenedlaethol

Ar ddydd Mawrth, 24ain Ebrill, daeth dros 60 o gynrychiolwyr yr Undeb at ei gilydd ar gyfer derbyniad yn y Pierhead, un o adeiladau’r Senedd yng Nghaerdydd, fel rhan o ddathliadau 150 mlwyddiant Undeb Bedyddwyr Cymru. Roeddem yn ddiolchgar iawn

Pecyn Canllawiau GDPR ar gyfer Eglwysi UBC

Ar 25ain Mai 2018 daeth Rheoliadau Diogelu Data Newydd (GDPR) i rym ar draws Ewrop. Mae’r ddeddfwriaeth newydd yn cynnal ac yn gorfodi hawliau’r unigolyn o ran ei wybodaeth bersonol. Mae gan bob sefydliad, gan gynnwys eglwysi, rwymedigaeth gyfreithiol i

Eglwysi Cymru yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd, Awst 2018.

Download the PDF file .

Adnod y dydd

Linciau