Archifau Blog

Apêl Timothy Richard 2019/2010

Yn 2019, bydd Undeb Bedyddwyr Cymru yn cofio canrif ers marwolaeth un o’n cenhadon gorau – Timothy Richard. Pa ffordd well o ddathlu cyfraniad Richard a’i waith cenhadol arloesol na thrwy gefnogi gwaith y BMS o drawsnewid bywydau plant ffoaduriaid

Canmlwyddiant Marwolaeth Y Cenhadwr Dr Timothy Richard 17 Ebrill 2019

Canmlwyddiant Marwolaeth Y Cenhadwr Dr Timothy Richard Dydd Mercher, 17 Ebrill 2019: Taith ac Oedfa Eleni byddwn fel Undeb Bedyddwyr Cymru yn cofio am y cenhadwr enwog, Timothy Richard a deithiodd o Ffaldybrenin yn Sir Gaerfyrddin i Tseina yn y

Gweddi Pasg 2019 oddi wrth Cynnal

Download the PDF file .

Cylchgrawn Gŵyl Ddewi 2019

Mae’n bleser gennym rannu adnodd newydd ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi. Mae Hope Together mewn cydweithrediad ag Undeb Bedyddwyr Cymru wedi cyhoeddi cylchgrawn bach y gall eglwysi ei rannu yn eu cymunedau yn ystod dathliadau Gŵyl Ddewi. Mae Hope yn ceisio annog eglwysi i bonito â’u cymuned gan ddefnyddio dathliadau

Oedfa Cartref Glyn Nest

Gweler isod Oedfa Cartref Glyn Nest a luniwyd yn arbennig ar gyfer ein heglwysi i lawrlwytho. Oedfa Glyn Nest cym 2019 Mae’r Sul olaf ym mis Ionawr wedi’i ddynodi fel Sul Glyn Nest ond yn naturiol nid oes rhaid glynu

CYFLOGAU A THREULIAU 2019

CYFLOGAU A THREULIAU 2019 Isafswm Cyflog – £23,127 Treuliau – £ 2,347 Lwfans Tŷ – £ 3,847 Y GYLLIDEB GYFAN am 2019 yw £16 yr aelod YMDDIRIEDOLAETH Disgwylir i’r eglwysi y mae’r Gorfforaeth yn ymddiriedolwr arnynt ddanfon copi o’i Hadroddiad

Diweddariad Apel DEC ar gyfer Indonesia oddi worth Cymorth Cristnogol

Diolch o galon am eich cymorth yn codi proffil yr Apel Tsunami Indonesia DEC dros y dyddiau diwethaf. Heddiw cyhoeddwyr bod £380,000 wedi dod mewn yng Nghymru, newyddion gwych. A fedra’i ofyn ichi plis cario mlaen i rannu’r Apel DEC

Mae angen yn fawr: Daeargryn a Tsunami Indonesia

Mae’r angen yn fawr. Yn dilyn daeargryn a tsunami, mae pobl #Indonesia’n dioddef. Allwch chi helpu? Mae gennym apêl arbennig ymlaen. Bydd eich haelioni’n gwneud gwahaniaeth. https://www.christianaid.org.uk/emergencies/indonesia-tsunami-appeal   Cymorth brys i gymunedau sydd wedi eu distrywio gan ddaeargryn a tswnami

Cyflwyno’r Tîm i Gymru newydd am 2018-2019

Dyma gyflwyno’r Tîm i Gymrunewydd a fydd yn gwasanaethu eglwysi Cymanfa Arfon yn 2018-19. Pwrpas y flwyddyn yw annog Cristnogion ifanc i roi blwyddyn i brofi a datblygu doniau ac i gynorthwyo cenhadaeth yr eglwysi. Byddant yn byw yn y

Cynhadledd Flynyddol Undeb Bedyddwyr Cymru 2018 – Nant Gwrtheyrn

10-13 Mehefin 2018, Nant Gwrtheyrn Eleni cynhaliwyd Cyfarfodydd Blynyddol Undeb Bedyddwyr Cymru o dan nawdd Cymanfa Arfon. Cafwyd dechreuad arbennig gydag Oedfa Deuluol fywiog yn Nhyddynshon o dan ofal criw Caersalem, Caernarfon a thraddodwyd anerchiad grymus gan y Parchg Olaf

Adnod y dydd

Linciau