Archifau Blog

Hyfforddiant Cenhadol Forge 2020

Yn ystod y misoedd diwethaf, bu’n rhaid i lawer ohonom mewn ymateb i COVID-19 addasu ac ailfeddwl ein ffyrdd o fod yn Eglwys. Mae cau drysau ein capeli wedi golygu archwilio dulliau newydd o addoli. Wrth gynllunio y llynedd i

Cadw’n ddiogel wrth ddefnyddio Zoom arlein

Cadw’n ddiogel wrth ddefnyddio Zoom arlein Ar gyfer eglwysi sy’n defnyddio Zoom neu ystyried ffyrdd eraill o gysylltu ar-lein, mae mater diogelu yn parhau i fod yn un pwysig. Mae’r canlynol yn grynodeb byr o gamau syml y dylai unrhyw

Sut i ddefnyddio Zoom Cynadledda Fideo?

Sut i ddefnyddio Zoom Cynadledda Fideo? Dilynwch y dolenni isod i gael cyfarwyddiadau manwl ar sut i ddefnyddio Zoom Cynadledda Fideo Er gwybodaeth, nodwch y pwyntiau isod: Gosodwch y rhaglen ar eich dyfais a sicrhewch fod y sain, camera a

Trafodaethau Cenhadol Forge Cymru (Ebrill – Gorffennaf 2020)

‘Sesiynau trafod cenhadaeth gyda Cam Roxburgh’ Pan lansiwyd cynllun Hyfforddiant Cenhadol Forge Cymru, pwy fyddai wedi dychmygu y byddai’n heglwysi yn cael eu gorfodi i ymdopi ac addasu yn wyneb y fath amgylchiadau. Synhwyrwn fod y cyfnod hwn yn groesffordd

Tîm i Gymru: Blwyddyn Gap Undeb Bedyddwyr Cymru 2020

Chwilio am gyfle i wneud rhywbeth mentrus i Dduw yng Nghymru? Mae cynllun Tîm i Gymru 2020 ar agor i oedolion ifanc Cymraeg neu Saesneg eu hiaith. Rydyn ni’n chwilio am Dîm i Gymru 2020! Ydych chi rhwng 18 a 23

Cylchgrawn Gŵyl Ddewi 2019

Mae’n bleser gennym rannu adnodd newydd ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi. Mae Hope Together mewn cydweithrediad ag Undeb Bedyddwyr Cymru wedi cyhoeddi cylchgrawn bach y gall eglwysi ei rannu yn eu cymunedau yn ystod dathliadau Gŵyl Ddewi. Mae Hope yn ceisio annog eglwysi i bonito â’u cymuned gan ddefnyddio dathliadau

Cyflwyno’r Tîm i Gymru newydd am 2018-2019

Dyma gyflwyno’r Tîm i Gymrunewydd a fydd yn gwasanaethu eglwysi Cymanfa Arfon yn 2018-19. Pwrpas y flwyddyn yw annog Cristnogion ifanc i roi blwyddyn i brofi a datblygu doniau ac i gynorthwyo cenhadaeth yr eglwysi. Byddant yn byw yn y

Newydd: Grantiau Prosiectau Cenhadol

Un o amcanion Undeb Bedyddwyr Cymru yw cefnogi cenhadaeth a gweinidogaeth ar draws y Cymanfaoedd ac yn dymuno annog mentrau cenhadol creadigol. Gwahoddwn eglwysi a Chymanfaoedd, sy’n aelodau o’r Undeb, i ymgeisio am Grant Prosiect Cenhadol. Faint o arian gallwn

Adnoddau Pasg

Mae llu o adnoddau gwerthfawr ar gael i’ch eglwys ar gyfer y Pasg hn. Gallwch lawrlwytho rhai o’r dudalen hon a dilyn dolenni i adnoddau eraill defnyddiol.   Gallwch llawrlwytho rhestr o adnoddau o’r dudalen hon: Adnoddau’r Pasg Dyma oedfa deulu

Dyddiad newydd gweithdy cenhadaeth – Chwefror 8fed, 2018

Yn anffodus bu raid gohirio’r gweithdy ‘Gwneud yn fawr o gyfleon cenhadol 2018’ yr wythnos ddiwethaf oherwydd salwch. Mae’r gweithdy wedi ei aildrefnu i fod ar Chwefror 8fed, 2018 am 2yp yn Y Llwyfan, Caerfyrddin. I gofrestru, cysylltwch â Menna

Adnod y dydd

Linciau