Canmlwyddiant Marwolaeth Y Cenhadwr Dr Timothy Richard 17 Ebrill 2019

Canmlwyddiant Marwolaeth Y Cenhadwr Dr Timothy Richard

Dydd Mercher, 17 Ebrill 2019: Taith ac Oedfa

Eleni byddwn fel Undeb Bedyddwyr Cymru yn cofio am y cenhadwr enwog, Timothy Richard a deithiodd o Ffaldybrenin yn Sir Gaerfyrddin i Tseina yn y flwyddyn 1869. Cyflawnodd waith arloesol ac fe’i hystyrir yn un o’r cenhadon mwyaf dawnus a galluog a welwyd erioed. Daeth yn adnabyddus trwy Tseina fel ysgolhaig, athro, awdur, dyngarwr a gwladweinydd cenhadol. Fe’i hanrhydeddwyd gan Tseina am ei gyfraniad amhrisadwy i ddatblygiad y wlad.

Priodol felly yw trefnu diwrnod i’w goffáu ar ddydd Mercher, 17 Ebrill, sef union ddiwrnod canmlwyddiant ei farwolaeth. Yn y bore, cynhelir taith o dan arweiniad y Parchg Peter Thomas gyda’r bwriad o ymweld â’r mannau hynny lle cafodd Timothy Richard ei fagu.  Yna, yn y prynhawn bydd oedfa arbennig yn cael ei chynnal yng nghapel Salem, Caio pan groesawir aelodau o deulu Timothy Richard, cynrychiolydd o’r BMS a Dr Andrew T Kaiser, gŵr sy’n byw ac yn gweithio yn Tseina ac awdur cydnabyddiedig ar y genhadaeth Gristnogol yno. Dr Kaiser fydd yn traddodi’r anerchiad yn ystod yr oedfa.

 

Rydym yn hynod ddiolchgar i’r Parchedig Peter Thomas am gydsynio â’r cais i arwain y daith ac am gydlynu llawer o’r trefniadau. Dyma felly fydd trefn y diwrnod:

 

Dydd Mercher 17 Ebrill 2019

9.30yb Taith Timothy Richard: Ymweld â’r Fedyddfa yn Dolwen; Salem Caio; Bethel Cwmpedol a Ffaldybrenin. Dadorchuddio Maen Coffa. Bydd y bws yn gadael Maes Parcio’r Rookery, Peterswell Terrace, Llambed SA48 7BU yn brydlon am 9.30yb.
12.30yp Paned yn Ffaldybrenin. BYDD ANGEN DOD Â PHECYN CINIO
2.00yp Oedfa Ddwyieithog yn Salem Caio a phaned o de.
Ar ddiwedd yr oedfa bydd y bws yn dychwelyd i Llambed.

Ar nodyn ymarferol penderfynwyd llogi bws pwrpasol ar gyfer y daith yn y bore gan fod y lonydd o gwmpas Ffaldybrenin yn hynod gul a’r lleoedd parcio yn gyfyng.   Os ydych am deithio ar y bws rhaid archebu lle o flaen llaw ac i’r perwyl hwn gofynnir ichi gysylltu gyda Mrs Menna Jones ar 01267 245660 neu mennajones@ubc.cymru erbyn dydd Mercher 10 Ebrill fan bellaf. Bydd lle i nifer cyfyngedig yn unig ar y bws. Gofynnir yn garedig am gyfraniad tuag at gost y bws.

Mawr obeithir y daw nifer dda ohonom ynghyd i gofio a diolch ac i gael ein hysbrydoli gan arloeswr a gyflawnodd gymaint yn y maes cenhadol. Edrychwn ymlaen at y dyddiad arbennig hwn a deisyfwn fendith Duw ar y gwaith o baratoi.

POSTER Dr TIMOTHY RICHARD 17.4.19

Adnod y dydd

Linciau