Bocs Offer – Adnoddau Newydd

Mae cenhadaeth yn air mawr. Mae’n golygu llawer o bethau i wahanol bobl. Cenhadaeth yw hanfod yr eglwys – dyma sy’n gyrru’r eglwys o genhedlaeth i genhedlaeth ac yn gyrru stori fawr Duw yn ei blaen.

Ond ble mae dechrau gyda’n cenhadaeth? Mae’r her yn gallu ymddangos yn fawr, er bod yr ewyllys i wneud rhywbeth yn gryf.

Ychydig o flynyddoedd yn ôl, roedd gan yr Undeb adnodd o’r enw ‘Yr Hedyn Mwstard’ er mwyn arfogi eglwysi i edrych ar eu cyd-destun ac i gynllunio sut i adeiladu pontydd a fyddai’n arwain at genhadaeth.

Gallai’r Hedyn Mwstard fod yn broses hir, felly mae’r Parch Simeon Baker wedi mynd ati i dorri’r adnodd i lawr i chwech pecyn ‘bitesize’ sy’n creu beth a eilw yn ‘Focs Offer’. Y syniad yw fod y chwech pwnc neu thema yn fwydlen i eglwysi ddewis ohoni (un neu ddeu neu’r cyfan o’r fwydlen) fel blociau adeiladu er mwyn creu sylfaen i’w cenhadaeth.

Yn y Cynhadledd flynyddol adran Gymraeg Undeb Bedyddwyr Cymru, fe gyflwynodd Y Parch Simeon Baker y chwech pwnc sydd yn y Bocs Offer ar hyn o bryd, a dyma nhw:

1. Agor y Drws

Mae’n addas i eglwysi sydd eisiau gwybod beth allan nhw ei wneud i hysbysebu eu hunain a bod yn agored i bobl newydd:

 • croesawu – beth mae’n ei olygu i dderbyn pobl newydd?
 • hysbysebu gweithgareddau a chyfathrebu cyfoes
• codi proffil y capel yn eich ardal

2. Arbrofi ag addoliad

 • sut allwn ni wneud addoliad sy’n gyfoes?
 • datblygu addoliad a fydd yn addas i deuluoedd/plant/ieuenctid

3. Deall eich cymuned

 • ble mae ein maes cenhadaeth ni?
 • pwy yw’r bobl sy’n byw o’n cwmpas ni nawr?
 • syniadau sut i adeiladu pontydd â’r gymuned

4. Estyn allan at deuluoedd

 • sut i ddenu teuluoedd i mewn – ac i aros?
 • beth yw ‘Llan Llanast’? Sut gallwn ni redeg Llan Llanast?
 • sut i ddechrau gwaith plant/ieuenctid

5. Ni yw’r Eglwys

 • Pwy yw’r eglwys heddiw?
 • Pa fath o bobl ŷm ni?
• Beth sy’n hanfodol i fod yn eglwys?
 • Beth am y dyfodol? Oes gobaith i’n heglwysi ni y dyddiau yma?

6. Cristnogaeth hyderus

 • Beth yw ein neges?
 • Beth yw Efengyl Iesu Grist mewn geiriau syml?
 • Sut gallwn ni ymateb i’r cwestiynau mawr?
 • Sut i siarad â phobl yn naturiol am fy ffydd?

Gobaith yr Undeb yw y bydd modd i ni gynnig y sesiynau hyn i grwpiau o eglwysi neu gymanfaoedd.

Nid oes y fath beth ac atebion cyflym a gan amlaf nid yw’r atebion i gyd mewn adnoddau chwaith. Ein gobaith felly drwy gynnig y ‘Bocs Offer’ yw agor trafodaeth ag eglwysi, cynnig arweiniad ac annog eglwysi i feddwl am weledigaeth a hefyd eu helpu i roi’r cynllun ar waith. Drwy wneud camau bach, bydd hyder yn tyfu. Y cam cyntaf bob tro yw gweddi a bod yn agored i’r hyn y mae Duw yn ei ddymuno i ni ei wneud.

Os hoffech drafod ymhellach mae croeso i chi gysylltu â’r Parch Simeon Baker drwy ffonio 0345 222 1514 neu ebostio simeon@ubc.cymru

Adnod y dydd

Linciau