Tîm i Gymru: Blwyddyn Gap Undeb Bedyddwyr Cymru 2020

Chwilio am gyfle i wneud rhywbeth mentrus i Dduw yng Nghymru?

Mae cynllun Tîm i Gymru 2020 ar agor i oedolion ifanc Cymraeg neu Saesneg eu hiaith.

Rydyn ni’n chwilio am Dîm i Gymru 2020!

Ydych chi rhwng 18 a 23 ac eisiau cymryd blwyddyn gap?  

 

 

 

 

 

 

Mae Tîm i Gymru yn gynllun blwyddyn gap ar gyfer Cristnogion ifanc sydd yn:

  • Cysylltu chi a rhwydwaith eang o bobl o bob rhan o’r D.U. sy’n rhannu’r un galwad a gweledigaeth.
  • Darparu hyfforddiant a mentora i roi hyder i chi  fentro mewn ffydd gan wybod bod pobl o’u hamgylch i’w cefnogi.
  • Cynnig profiad ymarferol i weithio gydag eglwysi lleol sy’n ymdrechu i genhadu yng Nghymru heddiw.
  • Cynnig cyfle i chi deithio tramor gyda BMS World Mission i fyw a phrofi diwylliant arall er mwyn dysgu mwy am genhadaeth mewn cyd-destun gwahanol.

Ar ddiwedd y flwyddyn, byddwch  yn cael cyfle i rannu eu stori ac ysbrydoli eraill drwy rannu beth mae Duw wedi bod yn gwneud ynddoch chi a thrwoch chi.

Pam y flwyddyn gap yma?

  • hyfforddiant o’r safon uchaf gan BMS World Mission yn eu canolfan hyfforddi ym Mirmingham
  • profiad o weithio gydag eglwys neu eglwsi lleol yng Nghymru am 6 mis gan eu helpu i estyn allan gyda’r newyddion da am Iesu Grist i bobl lleol.
  • gweithio mewn tîm o dri o bobl
  • taith i’r India i weld gwaith BMS World Mission yno
  • cyfle i arbrofi eich doniau a thyfu yn eich adnabyddiaeth o’r Arglwydd Iesu Grist?

 

Mae Tîm i Gymru wedi bod mor werthfawr i fi dros y flwyddyn. Dwi’n falch iawn ges i’r cyfle ei wneud. – Hannah

Mae’n flwyddyn gret lle byddwch yn dysgu llawer am Gymru a’r Cymry. Rydw i’n ddiolchgar i Dduw am y cyfloedd gwnes i gael i gyflwyno’r Efengyl ac yn gweddio bydd fwy o ddrysau’n agor yn y dyfodol i’r Efengyl yng Nghymru a’r byd. – Gruff

Her cristnogion y dyddiau yma yw ein bod ni wedi dod yn gyfforddus a rydym yn gyfforddus yn bod yn gyfforddus. Mae’r flwyddyn hon wedi bod yn adfywiol gan ei fod wedi fy ngorfodi allan o’r cyfforddusrwydd peryglus rydym ni fel cristnogion yn mwynhau teimlo ac wedi fy ngwthio tuag at cyfforddusrwydd garuchnaturiol – cyfforddusrwydd Duw. Dwi ddim yn gallu meddwl am unrhyw rheswm dros beidio â cheisio am cyfforddusrwydd Crist mewn pob rhan o’n bywydau. – Eleri

Am ragor o wybodaeth neu am sgwrs anffurfiol, cysylltwch a’r Parch. Simeon Baker yn Swyddfa Undeb Bedyddwyr Cymru ar 01267 245660 neu drwy ebost – simeon@ubc.cymru

Os hoffech wneud cais, gellir llawrlwytho pecyn gwybodaeth a ffurflen gais yma.

Rhowch gyfle i Dduw wneud gwahaniaeth yn eich bywyd!

“Dw i’n gallu wynebu pob sefyllfa am fod y Meseia yn rhoi’r nerth i mi wneud hynny.” (Philipiaid 4:13)

 

Adnod y dydd

Linciau