Apêl Timothy Richard 2019-2021

Agosawn at y marc hanner ffordd – Diolch!

Targed yr Apêl:                         £40,000
Cyfanswm yr Apêl hyd yma:   £16,782
(Ionawr 2021)

Adnoddau newydd 2021 ar gyfer gwasanaethau ar-lein neu wasanaethau ‘wyneb yn wyneb’.

O ganlyniad i bandemig Covid-19, mae Apêl Timothy Richard wedi’i hymestyn tan fis Gorffennaf 2021 gyda rhai adnoddau newydd i eglwysi eu defnyddio.

Beth am gynnal gwasanaeth cenhadol arbennig yn canolbwyntio ar stori Timothy Richard –  gwahoddwn ichi ddefnyddio’r adnoddau isod.

‘Gwasanaeth Y Sul’ gan y Parch Peter M Thomas

 • Yn garedig iawn, mae Peter wedi paratoi trefn wasanaeth lawn sy’n cynnwys darlleniadau, gweddïau, myfyrdodau, emynau a chyflwyniad PowerPoint.
 • Gellid defnyddio neu addasu hyn ar gyfer gwasanaeth ar-lein.
 • Anogwch y rhai nad ydynt yn gallu ymuno â gwasanaethau ar-lein drwy argraffu a rhannu copi i’w ddarllen gartref.

Lawrlwythwch y Gwasanaeth:   Sul-Apêl-Timothy-Richard-2021

Lawrlwythwch y Powerpoint:  Apêl TIMOTHY RICHARD

Fideos newydd ar gael i’w lawrlwytho a’u defnyddio

Fideo 1: Beth mae’r eglwys yn ei wneud mewn cyfnod o argyfwng?

Ym mis Chwefror 2021 cafodd nifer o weinidogion UBC gyfle i siarad â Nabil Costa (Ysgrifennydd Cyffredinol Cymdeithas Ysgolion Efengylaidd Lebanon (AESL) a’i gydweithiwr Wissam, a fynychodd gyfarfod ar-lein ar gyfer Gweinidogion UBC

Ysgrifennodd Nabil yn ddiweddar: “Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, wynebodd Lebanon sawl argyfwng: Y gwrthryfeloedd torfol, pandemig y Coronafeirws, a’r ffrwydrad ym mhorthladd Beirut ar Awst 4ydd, 2020. Daeth y rhain ar sodlau degawd o helbul dyngarol eithafol sydd wedi arwain at argyfwng economaidd, ariannol a chymdeithasol sy’n gwaethygu’n gyson. Mewn ymateb i argyfyngau amrywiol y flwyddyn, neidiodd pob un o’n gweinidogaethau,  law yn llaw â’r eglwys leol, i gynorthwyo’r  gymuned gyfagos. Daeth pawb at ei gilydd, yn cydweithio i gwrdd a’r amryfal anghenion.”

 

Video 2:  Sut mae eglwysi’r Bedyddwyr yn ymateb i’r argyfwng yn Lebanon?

Fideo byr (5  munud) sy’n dangos y gwaith anhygoel sy’n cael ei wneud gan eglwysi Bedyddwyr Lebanon. Dangoswyd y fideo hwn yng Nghyngor Ffederasiwn Bedyddwyr Ewrop 2020.

 

Video 3: Fideo byr gan Dr Kang San Tan, Cyfarwyddwr Cyffredinol BMS World Mission yn diolch am yr holl roddion a dderbyniwyd.

 

Video 4: ‘Hope for Refugee Children’ – Fideo sy’n ein hatgoffa ni am bwy oedd Timothy Richard a sut y gallwn helpu BMS i weithio ymhlith plant ffoaduriaid yn Syria.

Adnoddau ychwanegol

Nodwch fod adnoddau ychwanegol ar gael ar dudalen Apêl BMS.

https://www.bmsworldmission.org/appeal/buw-timothy-richard-appeal/

 

Sut alla i roi?.

Deallwn y bydd yn anodd cynnal casgliadau eleni. Serch hynny, gofynnwn ichi ystyried a hysbysebu’r opsiynau canlynol ar gyfer y rhai a hoffai roi.

 1. Rhoi Ar-lein: I gyfrannu ar-lein ewch yn uniongyrchol i wefan BMS Cymru:
  https://www.bmsworldmission.org/appeal/buw-timothy-richard-appeal/
 2. Rhoi drwy’r Post: Os hoffech gyfrannu drwy’r post, gallwch anfon eich siec yn daladwy i ‘Undeb Bedyddwyr Cymru’ wedi’i marcio’n glir Apêl Timothy Richard i’r swyddfa yng Nghaerfyrddin.
 3. Casgliad Eglwys: Defnyddiwch y slip cyfrannu ar-lein sydd ar gael i’w lawrlwytho yma.https://www.bmsworldmission.org/product/timothy-richard-appeal-donation-slip

 

Apêl Timothy Richard

Yn 2019 wnaeth Undeb Bedyddwyr Cymru gofio canrif ers marwolaeth un o’n cenhadon mwyaf adnabyddus – Timothy Richard.

Mae Timothy Richard yn arwr Cymreig, er nad oes llawer yn gwybod ei enw. Mae ei arwriaeth yn deillio o’i wasanaeth i Iesu Grist a’i wasanaeth i’w gymdogion mewn gwlad dramor. Yn wreiddiol o Sir Gaerfyrddin, anfonodd Cymdeithas Genhadol y Bedyddwyr ef i Tsieina ym 1869 ac fe’i hadwaenir fel un o genhadon mwyaf arloesol ei ddydd, a gwelir ei waddol yng ngwaith y Gymdeithas Genhadol – y BMS – hyd heddiw. Fe chwaraeodd ran bwysig yn ystod Newyn Mawr Tsieina 1876-1879, a sefydlu prifysgol Tsieineaidd-Gorllewinol a oedd yn teimlo’n angerddol ynghylch rôl addysg fel ffordd o leddfu ac atal dioddefaint. Fe’i parchwyd gymaint gan yr awdurdodau yn Tsieina – am ei angerdd, ei drugaredd a’i barch tuag at eu diwylliant – fel y’i gwobrwywyd â statws Urdd y Ddraig Ddwbwl.

 

Mae eglwysi Cymru angen arwyr Cymreig, Cristnogion sydd wedi gwneud gwahaniaeth, arloeswyr sy’n gallu ysbrydoli ein cynulleidfaoedd i wasanaethu Duw yn well a charu ein cymydog – ble bynnag y bônt.

Pa ffordd well o ddathlu cyfraniad Richard a’i waith cenhadol arloesol na thrwy gefnogi gwaith y BMS o drawsnewid bywydau plant ffoaduriaid o Syria yn Lebanon?

Mae’r hyn y gall eglwysi Cymru ei wneud yn syml:

 • Gwneud casgliad arbennig yn eich eglwys ar gyfer Apêl Timothy Richard
 • Rhannu’r ffilm a’r cyflwyniad PowerPoint am Timothy Richard a gwaith y BMS ymysg plant ffoaduriaid Syriaidd yn eich gwasanaeth
 • Defnyddio’r PowerPoint i gyflwyno’ch eglwys i’r plant y byddant yn eu helpu, a defnyddio syniadau “Sut i gymryd rhan” a’r ffilm i’w hysbrydoli
 • Ewch i www.bmscymru.org i ddod o hyd i fwy o adnoddau

Wrth inni gofio gwaith Timothy Richard, byddwn yn gofyn i’r un eglwysi a’i gefnogodd dros ganrif yn ôl i ymateb i achos y credwn y byddai wedi bod yn agos iawn i’w galon: darparu addysg i blant mewn gwlad sydd wedi ei rhwygo gan drychineb

Gallwch chi, yn bersonol, helpu plant fel Gabi a Maher – dau fachgen Syriaidd sy’n byw mewn pabell a heb weld eu cartref yn Syria ers blynyddoedd oherwydd y rhyfela yno. Maent yn byw yn Lebanon erbyn hyn – gwlad tua hanner maint Cymru – sydd wedi cymryd 1.5 miliwn o ffoaduriaid. Gallwch chi eu helpu nhw a phobl dros y byd, drwy annog eich eglwys i gefnogi Apêl Timothy Richard a gofyn i’ch cyd-aelodau i roi’n hael.

Mae’r gwaith y mae Cymdeithas Genhadol y Bedyddwyr – y BMS – eisoes yn ei wneud mewn canolfan addysg tu allan i Beirut yn newid bywydau plant ac yn rhoi gobaith iddynt. Drwy gydweithio â’r Eglwys yn Lebanon, mae cariad Crist i’w weld ar waith yn ymarferol a’r rhodd o addysg yn cael ei roi i bobl yn enw Iesu. Mae’n achos y byddai Timothy Richard yn ei gymeradwyo gan iddo arwain yr apêl ddyngarol cyntaf gan Gristnogion o’n gwlad ni a helpodd y sawl oedd yn dioddef yn ystod newyn mawr yn Tsieina.

Os daw eglwysi Cymru ynghyd mewn ffydd, credwn y bydd Duw yn gwneud pethau mawr gyda’n rhoddion. Gallwn wneu gwahaniaeth gwirioneddol i fwy o blant fel Gabi a Maher, os gallwn godi £40,000 gyda’n gilydd. Rwy’n credu y gallwn wneud hynny! Ac fe ddylem hefyd.

Hyd yn oed yn ystod yr amseroedd ansicr yma, rydym yn credu yn Nuw gobaith. A wnewch chi ymuno ag eglwysi eraill o deulu’r Bedyddwyr i wneud Apêl Timothy Richard yn fwy llwyddiannus nag y gallwn ei ddychmygu? A wnewch chi ddylanwadu eraill a’u hysbrydoli i helpu’r plant?

Ymunwch â ni i ddathlu arwr Cymreig go iawn mewn ffordd Gristnogol. Helpwch ni i wneud gwahaniaeth.

 

Adnod y dydd

Linciau