Apêl Cymorth Cristnogol 2016

Screen Shot 2016-02-15 at 12.12.18

Gyda chryn ddisgwyliad a chyffro y bu inni lansio ein Hapêl Cymorth Cristnogol am 2016 yn ein cyfarfodydd blynyddol yn ystod yr haf diwethaf. Mae ein partneriaeth fel dau fudiad yn un sydd wedi ei wreiddio’n ddwfn ac mae gennym hanes da o gydweithio ar ran tlodion y byd. Rydym yn hynod falch, felly, o gael ysgrifennu atoch er mwyn cyflwyno apêl eleni – ‘Dyma dy fam!’

Iechyd mamol yn Ghana sy’n cael sylw’r apêl. Fel efallai y gwyddoch, roedd lleihau marwolaethau mamol oddi fewn i’r byd sy’n datblygu yn un o nodau craidd Nodau Datblygu’r Mileniwm yn y flwyddyn 2000. Er y gwelwyd cynnydd pwysig, mae’r ystadegau’n parhau’n rhy uchel o lawer ac ni wireddwyd y nod o gyrraedd 150 marwolaeth ym mhob 100,000 genedigaeth fyw. Pan ystyriwn fod yr ystadegyn yng Nghymru yn 8 marwolaeth ym mhob 100,000, yna deallwn pa mor ddifrifol yw’r sefyllfa. Ac fel y gwyddom, y tu ôl i bob ystadegyn mae teulu mewn poen a galar, wedi iddynt golli gwraig a mam.

Un o’r rhesymau pam fod yr ystadegau’n rhy uchel yn Ghana yw diffygion llywodraethol. Democratiaeth ifanc yw Ghana o hyd ac mae gan y bobl gyffredin lawer i’w ddysgu ynghylch sut i fynd ati i roi pwysau ar eu llywodraeth a’u dal yn atebol. Mae gan bartner Cymorth Cristnogol, SEND Ghana, brosiect ble y maent yn addysgu pobl gyffredin sut i bwyso ar y llywodraeth i ofalu bod gwariant teg ar ofal iechyd mamol trwy’r wlad ac yn neilltuol y rhanbarthau gogleddol, sydd ymhell oddi wrth y brif ddinas Accra. Dyma’r prosiect fydd yn elwa oddi wrth ein hapêl.

Y nôd yw codi £40,000 cyn diwedd y flwyddyn. Fel cymhelliad ychwanegol, bydd yr Undeb Ewropeaidd yn ychwanegu €500,000 at y prosiect os byddwn yn cyrraedd ein nôd. Bydd swm o’r fath yn trawsffurfio bywyd cynifer, ac yn enwedig y mamau hynny a fyddai’n ei chael hi mor anodd heb y gofal iechyd angenrheidiol.

Iso,  fe welwch fod adnoddau i’ch helpu yn eich gwaith o godi arian. Maent yn cynnwys poster ar gyfer eich capel a thaflen ffeithiau ynghylch Ghana a’r prosiect. Yn ystod y flwyddyn byddwn yn anfon mwy o fanylion atoch a fydd yn eich ysbrydoli i ddyfalbarhau yn eich ymdrechion.

Wrth ichi godi arian gofynnwn ichi beidio â’u hanfon yn syth i swyddfa Cymorth Cristnogol. Yn hytrach, os gwelwch yn dda anfonwch hwy at Undeb Bedyddwyr Cymru, Y Llwyfan, Heol y Coleg, Caerfyrddin, SA31 3EQ a gwneud y sieciau yn daladwy i ‘Undeb Bedyddwyr Cymru’ gan ysgrifennu ‘Apêl Cymorth Cristnogol’ ar y cefn.

Nododd Cymorth Cristnogol ei ben-blwydd yn 70 yn 2015. Er ein bod yn falch iawn o’r holl waith da a gyflawnwyd, rydym mor ymwybodol o’r gwaith mawr sy’n parhau i’n hwynebu mewn byd wedi ei greithio gan dlodi ac anghyfiawnder. Rydym yn dibynnu ar bartneriaethau cryf gydag eglwysi Cymru i barhau â’n gwaith.

Un o’r partneriaethau hynny yw’r bartneriaeth gydag Undeb Bedyddwyr Cymru ac edrychwn ymlaen unwaith yn rhagor i gyflawni galwad yr Efengyl arnom o ddod â newydd da i’r tlawd. Dyma gyfle inni ddangos ein cariad Cristnogol tuag at rai mewn angen. Dyma beth yw ‘carwch eich gilydd fel y cerais i chwi’ ar waith.

Adnoddau: (PDF)

  1.  Ffeithiau am Ghana
  2. Wybodaeth yr Apêl
  3. Nodiadau Pregeth
  4. Llyfrnod
  5. Posteri A3 Dwyieithog
  6. Syniadau codi arian

J5156-Baptist-Union-of-Wales-appeal-2016-Factsheets_Welsh_GHANA-AW-1 J5156-Baptist-Union-of-Wales-appeal-2016-Factsheets_Welsh_PROJECT-AW-1 J5210-Baptist-Union-of-Wales-appeal-2016-worship-ideas_sermon-sheet_Welsh_SO-1J5154-Baptist-Appeal-Prayer-card-and-bookmark_Welsh_SO-1

J5153---Baptist-AppealBilingual-A3-poster_SO-2

 

 

 

 

 

 

J5204-Baptist-Union-of-Wales-appeal-2016-Fundraising-ideas-sheet_Welsh_SO

Adnod y dydd

Linciau