24 Mawrth 2020 – Cyngor Coronafeirws

Undeb Bedyddwyr Cymru

Coronafeirws-COVID 19

24 Mawrth 2020

  • Mae swyddfa Undeb Bedyddwyr Cymru bellach ynghau a’r holl staff yn gweithio o adref. Mae galwadau ffôn i’r swyddfa yn cael eu hailgyfeirio at aelodau staff yr Undeb. Mae staff yr undeb ar gael trwy e-bost neu alwad ffôn ac maent yn hapus i gynnig cefnogaeth a chyngor i’r Eglwysi lle bo modd. Os yn bosib, bydd cyfarfodydd yn parhau i gael eu cynnal trwy ddefnyddio cynadledda ar-lein.
  • Dylai’r capeli aros ynghau a dylai’r holl weithgareddau ddod i ben nes clywir yn wahanol. Er mwyn eglurder ni ddylid cynnal unrhyw ffrydio ar-lein o adeilad y capel, gan y byddai hynny’n golygu teithio diangen, yn ogystal â chyfarfod ag eraill.
  • Dylai’r banciau bwyd cael eu cydnabod fel gwasanaethau hanfodol ac maent i ddilyn cyngor y llywodraeth.
  • Mae yna bellach ddigonedd o adnoddau ar-lein ar gael wrth i eglwysi ymateb i’r sefyllfa. Gweler y dudalen sydd ar gael yma ar ein gwefan i gael rhestr o’r adnoddau ar-lein. Nodwch y gall y rhain newid wrth i eglwysi ailasesu eu darpariaeth ar-lein.
  • Bellach dim ond trwy alwadau ffôn y dylid cynnig gofal bugeiliol, oddieithr mewn amgylchiadau eithriadol i berson bregus. Dylid dosbarthu a gadael eitemau hanfodol fel bwyd neu feddyginiaeth wrth y prif ddrws.
  • Rydym yn cynghori pob Capel bellach i fod ynghau ar gyfer angladdau. Dylid cyfyngu’r galarwyr ar lan y bedd neu’r amlosgfa i’r teulu agosaf yn unig, gan gadw’r niferoedd i’r nifer lleiaf posib. Mae’r holl drefniadau i’w cyflawni o bell. Awgrymir na ddylai’r gwasanaeth barhau am fwy na 10 munud. Dylai’r galarwyr sicrhau pellter cymdeithasol priodol yn unol â chyngor y Llywodraeth. Pan fydd yr argyfwng drosodd gellir ystyried cynnal oedfa goffa a all gynnig rhywfaint o gysur yn ystod yr amser anodd hwn.

Adnod y dydd

Linciau