17/03/20 Cyngor Coronafeirws (COVID-19)

Fel y gwyddoch, mae’r Llywodraeth wedi diweddaru eu cyngor mewn perthynas â’r Coronafeirws.

Gweler y cyfarwyddyd diweddaraf gan Lywodraeth y DU trwy ddilyn y ddolen ganlynol:

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-social-distancing-and-for-vulnerable-people/guidance-on-social-distancing-for-everyone-in-the-uk-and-protecting-older-people-and-vulnerable-adults

Dywedodd Matt Hancock AS, Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol mewn ymateb i gwestiwn yn Nhŷ’r Cyffredin ddoe bod y cyfarwyddyd yn cynnwys cyfarfodydd a gynhelir yn ein heglwysi. Dyma’r ddolen i’r ymateb gan Matt Hancock: https://youtu.be/Ubm2aLpmLwU

Felly rhaid i ni gynghori ein heglwysi i beidio â chyfarfod ar y Sul.  Gwn y bydd hyn yn peri siom a thristwch i lawer ond mae’n holl bwysig ein bod yn dilyn y cyngor swyddogol er mwyn diogelu pawb.

Beth yw goblygiadau hyn oll?

Oedfaon: Ni ddylid cynnal oedfaon ar y Sul. Yn hytrach dylid ystyried y posibilrwydd o gynnal cyfarfodydd ar-lein. Wrth gwrs, ni fydd hyn yn bosib i bawb ac os nad oes modd defnyddio’r we, cofiwch am y ddarpariaeth sydd ar gael ar y radio a’r teledu.  Ein bwriad yw cyhoeddi manylion am ‘wasanaethau byw’ ar lein (live streaming), adnoddau defosiynol a rhestr o raglenni defosiynol ar y radio a’r teledu mor fuan â phosib.

Ni ddylid cynnal gweithgarwch ganol wythnos neu weithgarwch plant/ieuenctid.

Ymweliadau Bugeiliol: Eto, dylid sicrhau bod ymweliadau bugeiliol yn briodol ac yn angenrheidiol. Rhaid parchu consyrn neu ofid unigolion ac ystyried yr angen i ddiogelu grwpiau bregus.

Angladdau: Os oes dymuniad i gynnal oedfa breifat yn y capel, dylid cyfyngu’r oedfa i’r teulu agosach yn unig mewn ymgynghoriad â’r ymgymerwr. Dylid glanhau’r capel cyn ac ar ôl yr oedfa a sicrhau cyflenwad o hylif diheintio. Ni ddylid darparu unrhyw fath o luniaeth.

Dydd Cenedlaethol o Weddi: 22 Mawrth 2020: Mae Cytûn wedi cefnogi’r alwad gan Eglwysi ynghyd yn Lloegr i gynnal Dydd Cenedlaethol o Weddi ar Ddydd Sul, 22 Mawrth gan ganolbwyntio ar ledaeniad COVID-19. Gweler y manylion trwy ddilyn y linc: http://www.cytun.co.uk/hafan/covid-19-2/

Byddwn yn diweddaru’r arweiniad pan fydd unrhyw gyngor newydd yn cael ei gyhoeddi.

Adnod y dydd

Linciau